การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

โดย: นางสาวธิติมา เรืองสกุล [IP: 171.7.246.xxx]
เมื่อ: 2022-08-08 11:46:29
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ผู้ประเมิน นางสาวธิติมา เรืองสกุล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปีที่ประเมิน 2562บทสรุป

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นการประเมินเชิงระบบโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ตามขอบข่ายการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 117 คน และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 117 คน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 11 คน จำนวนทั้งสิ้น 245 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ค่าร้อยละและวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบทของโครงการ พบว่า ประเด็นความต้องการจำเป็น ความสอดคล้องเหมาะสมของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.52) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า ประเด็นความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.53) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ประเด็นในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D.=0.53) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเตรียมความพร้อม ( = 4.52, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ( = 4.51,S.D. = 0.51)

4. ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

4.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 จำนวน 117 โรงเรียน มีการจัดทำรายงานตนเองที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน และส่งรายงานการประเมินตนเองตามเวลาที่กำหนดครบทุกโรง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็น 1) ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม ได้ระดับดีขึ้นไป จำนวน 116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.14 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า 1.1) ได้มาตรฐานระดับยอดเยี่ยม จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.27 1.2) ได้มาตรฐานระดับดีเลิศ จำนวน 42 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.89 และ 1.3) ได้มาตรฐานระดับดี จำนวน 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.97 2) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า 2.1) ระดับการศึกษาปฐมวัย มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป จำนวน 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ 2.2) ระดับขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป จำนวน 116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.14

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = 0.51)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,666