รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

 ดาวน์โหลดที่นี่  

###############################################

** หลักสูตรใหม่ เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

 

 ** เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

** กลุ่มที่ 1 **

 รายละเอียด 
 -  แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น ในวาระ ๑ รับหลักการวาระ ๒ การแปรบัญญัติ วาระ ๓ การลงมติ ในการตราข้อบัญญัติ เทศบัญญัติและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการร่างหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการการกำหนดชั้นความเร็ว ชั้นความลับ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุมและการทำลายหนังสือราชการ ในบทบาทงานธุรการแบบมืออาชีพภายใต้ระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - ปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าถูกต้องและถูกใจในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องระเบียบใหม่กับการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาการจัดงานและแข่งขันกีฬา วัสดุเครื่องแต่งกายการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่นการช่วยเหลือประชาชนการใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมค่าเช่าบ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในงบประมาณตามระเบียบใหม่และการตรวจสอบ อย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
 -  การปิดบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการเชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบที่ถูกทักท้วงเพื่อการพัฒนาทักษะให้ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง การนำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เงินงบประมาณถูกพับมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ การจำหน่ายพัสดุ แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถม การเพิกถอนเป็นผู้ทิ้งงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก

   

 ** เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

** กลุ่มที่ 2 **

 รายละเอียด 
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ(แบบเปอร์เซ็นต์) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา(โรงเรีน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป คลิก
 -  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (career path) แผนความก้าวหน้าในอาชีพ การเปลี่ยนตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อม ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คลิก
 -  ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  หรือหัวหน้าหน่วยงานของสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก
 -  การเตรียมพร้อมเรียนรู้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกฎหมายอื่นประกอบพระราชบัญญัติภาษีทินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก
 -  การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  เด็กแรกเกิด การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

   

 ** เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

** กลุ่มที่ 3 **

 รายละเอียด 
 -  ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดทำหน้าฎีการูปแบบใหม่ อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
คลิก
 -  เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษกรณีดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุและปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์และหลักเกณฑ์การโอนใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - แนวทางปฏิบัติโดยการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นในหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
 - การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและคู่มือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด คลิก
 -  เจาะลึกแนวทางการจัดงานและแข่งขันกีฬา การจัดทำฎีกาและรูปแบบฎีกา การใช้เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม การจ้างเหมาบริการ การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย การช่วยเหลือประชาชน การให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา การโอนงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  เจาะลึกแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนภายใต้บริบท : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การเดินทางไปราชการ การใช้รถยนต์ การฝึกอบรม ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และค่าเช่าบ้าน
คลิก

 

 ** เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

** กลุ่มที่ 4 **

 รายละเอียด 
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับบุคลากรในกองการศึกษาและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คลิก
 -  เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัย ละเมิด และกรณีศึกษาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) / ป.ป.ช. / ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัย คลิก
 - การเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 คลิก
 -  บทบาทหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องทำอย่างไรในห้วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณเก่าและเชื่อมต่อปีงบประมาณใหม่ สำหรับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณการใช้จ่ายเงิน การโอนเงินการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และการใช้เงินสะสม คลิก
 -  เคลียร์ให้ชัดทุกประเด็นกับการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การฝึกอบรม การจ้างเหมาบริการกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้การดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้ง ค่าเช่าบ้านและการเดินทางไปราชการ
คลิก

   

** หลักสูตรใหม่ เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

  เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

** กลุ่มที่ 1 **

 รายละเอียด 
 -  การเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และการนำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ และภาษีป้าย  คลิก
 -  การพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอราคาการโอนสิทธิเรียกร้อง การงดหรือลดราคาปรับให้คู่สัญญา การจ้างที่ปรึกษา การหักเงินประกันผลงานในสัญญาจ้างการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการบริหารงาน การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ การจำหน่ายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ eGP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  งานธุรการกับการใช้ภาษาราชการ: การร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๒)   คลิก
 -  การศึกษาข้อบกพร่องจากการถูกตรวจสอบ เพื่อนำมาปรับใช้ในลักษณะความสัมพันธ์กับรูปแบบจำแนกงบประมาณในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  คลิก
 - แนวทางปฏิบัติการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การเบิกจ่ายและการตรวจสอบภายใต้การจัดงานและแข่งขันกีฬา การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน การใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรอง เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

  

  เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

** กลุ่มที่ 2 **

 รายละเอียด 
 -  การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๑ ปฏิบัติโครงการตามนโยบายของรัฐ โครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย คลิก
 -  หลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ และการฝึกปฏิบัติกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละประเด็นพิจารณาตามตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก
 -  เพิ่มพูนความรู้เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และการจัดฎีการูปแบบใหม่ การจัดทำบัญชีของสถานศึกษารูปแบบใหม่ที่กระทรวงการคลังกำหนด  คลิก
 -  การบริหารการเบิกจ่ายเงิน การจัดงานและแข่งขันกีฬา วัสดุ เครื่องแต่งกาย การใช้จ่ายเงินสะสม การจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน การประกันภัยทรัพย์สิน ทุนการศึกษา นักเรียน การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจ  คลิก
 -  การเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  คลิก
 - แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ รูปแบบจำแนกงบประมาณรายจ่ายและหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติกรณีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

  

  เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

** กลุ่มที่ 3 **

 รายละเอียด 
 -  ลุยทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และ PLC เพื่อการพัฒนาวิธีการสอนสมัยใหม่ คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวปฏิบัติใหม่ในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวัน การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) และการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ คลิก
 -  รูปแบบและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินการทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  คลิก
 -  หลักเกณฑ์การโอนใหม่ การประเมินผลครูใหม่ การเลื่อนเงินเดือนครูใหม่ระบบคำนวณเปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆ และพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และรูปแบบจำแนกงบประมาณฉบับใหม่ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   e-LASS ใหม่  คลิก
 - ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กับบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นและคุณสมบัติ  และคุณลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายจัดตั้งฉบับใหม่ พ.ศ. 2562  คลิก

 

  เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

** กลุ่มที่ 4 **

 รายละเอียด 
 -  คำอธิบายมาตรฐานและคู่มือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก
 -  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการจัดทำเอกสาร  รูปแบบเอกสารการจำหน่ายพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ตามตาราง ๑  ตาราง  ๒  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     คลิก
 -  มาตรฐานทั่วไปฉบับใหม่ล่าสุด  การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  การโอนและการรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  การประเมินผลการการปฏิบัติงานข้าราชการครู  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูแบบเปอร์เซ็นต์กับสิทธิการลาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  และการเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตร  คลิก
 -  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกอบรูปแบบจำแนกงบประมาณ และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  ภายใต้กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ  คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่น  และการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรที่ถูกต้อง  คลิก
 - แนวทางการใช้จ่ายเงิน  การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  ในบริบทการจัดงานและแข่งขันกีฬา  การช่วยเหลือประชาชน  การใช้จ่ายเงินสะสม  การจ้างเหมาบริการ  การจ่ายค่าตอบแทน  การจ่ายเงินสาธารณภัย  การเดินทางไปราชการ  การฝึกอบรม  ค่าเช่าบ้าน  การประกันภัยทรัพย์สิน  ทุนการศึกษานักเรียนอย่างไรที่ถูกต้อง  คลิก

   

**************************************************************

 

 

 
Visitors: 796,178