รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่

 

** โครงการพิเศษ**

รายละเอียด 

-  การเงิน การคลัง การเบิกจ่าย ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ภายใต้บทบาทบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
*** ขอเปลี่ยนแปลงวันที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเงิน การคลัง การเบิกจ่าย ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ภายใต้บทบาทบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *** คลิก
- *** หลักสูตรเบิกจ่ายฯ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 *** คลิก

 

  * หลักสูตรใหม่ เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 หลักสูตรใหม่ *  

 ** หลักสูตร เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 **  

** กลุ่ม  1**

รายละเอียด 

 -  ยุคสมัยกับงานธุรการ ที่ต้องเรียนรู้: วิธีการจดเขียนรายงานการประชุมเทคนิคการจับประเด็น สรุปประเด็น เพื่อจัดทำรายงานการประชุมการบันทึกเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาสำหรับการร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการและการเลือกใช้รูปแบบหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้งแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องลดความขัดแย้งและเป็นไปตามกฎหมาย
คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปการงดหรือลดค่าปรับให้คู่สัญญา การตัดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน การจ้างที่ปรึกษา การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการบริหารงาน การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ การจำหน่ายพัสดุ การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
คลิก
 -  การเตรียมการและการบริหารจัดการนำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่
 คลิก
 -  การเบิกจ่าย การตรวจสอบ อย่างไรให้ถูกต้อง ภายใต้การจัดงานและการแข่งขันกีฬา การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม (ระเบียบแก้ไขใหม่) การช่วยเหลือประชาชน (ระเบียบแก้ไขใหม่) การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน (ระเบียบใหม่) การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน (ระเบียบแก้ไขใหม่) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (ระเบียบใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คลิก
 -  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบหนังสือสั่งการภายใต้รูปแบบจำแนกงบประมาณ และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
 คลิก
 -  ศึกษาข้อบกพร่องการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ถูกต้องภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ในลักษณะคู่ขนานและสัมพันธ์กันภายใต้รูปแบบจำแนกงบประมาณ  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 **  

** กลุ่ม  2**

รายละเอียด 

 -  การจัดทำแผน การลดพนักงานจ้างตามภารกิจ สิทธิการลาของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจ้าง  การไม่ต่อสัญญาจ้าง เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) การแต่งกายและเครื่องแบบของพนักงานจ้าง คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ e-GP การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา และการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่ คลิก
 -  บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อีกทั้งการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คลิก
 -  การบูรณาการแผนชุมชน แผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล และแนวทางการประสานโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการเพิ่มเติมแผน การเปลี่ยนแปลงแผน การแก้ไขแผน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๓ ภายใต้ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  ถอดรหัสความบกพร่อง นำมาปรับใช้ให้ถูกต้อง กรณีการบริหารการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายเงิน การจัดงาน และแข่งขันกีฬา การใช้จ่ายเงินสะสม การจ้างเหมาบริการ การจ่ายค่าตอบแทน การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน การประกันภัยทรัพย์สิน ทุนการศึกษานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ อย่างไรให้สอดคล้องรองรับกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการประกอบรูปแบบงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  คลิก
 -   การแก้ปัญหาและวิธีปฏิบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ตามระเบียบแก้ไขใหม่ถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ภายใต้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 **  

** กลุ่ม  3**

รายละเอียด 

 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่: ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา ข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ วิธีการคำนวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ตามระบบประกันคุณภาพ
คลิก
 -  การจัดแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำงบประมาณของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่
คลิก
 -  บทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตอน: การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ อย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
 -  ความผิดทางวินัยที่เคยเกิดขึ้นกับพนักงานส่วนท้องถิ่นในทุกตำแหน่ง กรณี ป.../.../.../สตง. ชี้ข้อมูลความผิด การอุทธรณ์และโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ไม่ได้รับการพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด อายุความตามคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
 คลิก
 -  สาธารณภัยกับการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แกไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ..๒๕๖๑ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายพัสดุภาครัฐในภารกิจบทบาทและหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 คลิก
 -  เจาะลึกการฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กต. (กวจ) ๐๔๐๕./ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตาราง ๑ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาราง ๒ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายพัสดุภาครัฐ
 คลิก
 -  การตราข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..๒๕๖๓ ภายใต้การตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างไรเรียกว่าจัดทำงบประมาณรายจ่ายถูกต้อง  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 **  

** กลุ่ม  4**

รายละเอียด 

 -  ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อเนี่อง พ.ศ. ๒๕๖๓ และการนำมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  (มาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) ไปใช้ในงานสอนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน คลิก
 -  การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รายละเอียดภาคปฏิบัติการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรณีตัวอย่างข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและกฎหมายควบคุมอาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องนำไปปฏิบัติงาน คลิก
 -  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นกับบทบาท และหน้าที่การประชุมสภาท้องถิ่นให้ราบรื่นลดความขัดแย้งได้อย่างไร ภายใต้ยุคสมัยปัจจุบัน  คลิก
 -  วิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสายงานปฏิบัติและการสอบคัดเลือก การคัดเลือกสายงานผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ใหม่ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น วิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ  คลิก
 -  การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบแนวทางการเบิกจ่ายเงินอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  คลิก

 

หลักสูตรใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - เดือนเมษายน 2562 หลักสูตรใหม่ * 

 ** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์  2562 - เดือนเมษายน 2562 **  

** กลุ่ม  1**

รายละเอียด 

 -  การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้กฎหมายที่ควรรู้ในรูปแบบภาษาง่ายๆ สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  งานธุรการยุคใหม่กับความสำคัญในตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรภายใต้การใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง การนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานการจำหน่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน แนวทางการใช้รถยนต์ การเดินทางไปราชการ การเข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และอัตราค่าเช่าบ้าน (ระเบียบใหม่) การช่วยเหลือประชาชน (ระเบียบใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  หลักเกณฑ์การขอกู้เงินใหม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การช่วยเหลือประชาชน (ระเบียบแก้ไขใหม่) การช่วยเหลือผู้ยากไร้ หลักการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย การจ้างเหมาบริการแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณี การใช้รถฉุกเฉินและรถยนต์ส่วนกลาง ค่าตอบแทนและการรับเงินเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม (ระเบียบแก้ไขใหม่)  คลิก
 -  การประเมิณและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการสำรวจราคาประเมิณทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง การเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์  2562 - เดือนเมษายน 2562 **  

** กลุ่ม 2 **

รายละเอียด 

 -  การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดภาคปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังในระบบ e-GP การบริหารโครงการ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การกำหนดราคากลาง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ การจัดทำสัญญา และการบริหารสัญญา คลิก
 -  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ และแบบฟอร์มการเลื่อนระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานกับกลเม็ดการบริหารโควตา และเม็ดเงินให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ e-GPตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา และการจัดทำบัญชีของสถานศึกษา คลิก
 -  กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นอีกทั้ง บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไร ให้เป็นไปตามกฎหมาย  คลิก
 -  การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ตามระเบียบแก้ไขถึง (ฉบับที่๔)(ฉบับใหม่) และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมศักยภาพชุมชนภายใต้การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบแก้ไขถึง (ฉบับที่๔)(ฉบับใหม่) การจัดงานและแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  เทคนิคและและหลักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การจัดงานและแข่งขันกีฬา การวิเคราะห์อย่างไรคืองานประเพณี และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม (ระเบียบใหม่) ประกอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้านและอัตราค่าเช่าบ้านใหม่ (ระเบียบใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์  2562 - เดือนเมษายน 2562 **  

** กลุ่ม 3 **

รายละเอียด 

 -  การจัดกระบวนทัพรับการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจแนวใหม่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก
 -  การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ วิธีปฏิบัติแบบประเมินใหม่ของการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ กรณีตัวอย่างไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก
 -   เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสอนเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่ครูผู้สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเก็บหลักฐานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการศึกษาใหม่ คลิก
 -   การเบิกค่าใช้จ่ายและการงบประมาณกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยด้านโรคติดต่อ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก
-   ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่น การโอนบประมาณ การใช้เงินสะสม การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร การจัดงานและการแข่งขันกีฬาในการแก้ปัญหาของประชาชน  คลิก
 -  แนวทางการฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการประกอบการปฏิบัติการในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม อีกทั้งแนวทางปฏิบัติค่าเช่าบ้านตามอัตราใหม่  คลิก
 -  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเข้ารับการฝึกอบรม การจ้างเหมาบริการการจัดงานและแข่งขันกีฬาการเบิกค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์  2562 - เดือนเมษายน 2562 **  

** กลุ่ม 4 **

รายละเอียด 

 -  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติกับการโอนเงินจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และการบริหารจัดการตามระเบียบใหม่แก้ไขถึง (ฉบับที่๔) ฉบับใหม่ และการจัดสวัสดิการสังคมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดขั้นตอนวิธีการจัดทำ การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานประจำปี และการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก
 -  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แบบการประเมินการเลื่อนระดับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ การบริหารงานพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการในบริบทและบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  คลิก

 

 

Visitors: 756,363