รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งบุคลากรท้องถิ่นอบรมพัสดุภาครัฐ,การตรวจสอบของ ปปช.และ สตง. หลักสูตร 4 วัน

 - วันแรก วิทยากรจาก ปปช. - วันที่ 2-3 วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง - วันที่ 4 วิทยากรจาก สตง.

ดาวโหลดเอกสารได้ทางเว็บไซด์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการเบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336

    *******************

** หลักสูตรใหม่ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 **

กลุ่ม 1

รายละเอียด 

บทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อรายได้ยังไม่เข้าอย่างไรให้ถูกต้อง

คลิ๊ก
- การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ และการบริหารความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง

 คลิ๊ก

- การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ การเขียนโครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงกับการใช้ภาษาราชการ   คลิ๊ก
- การฝึกอบรมภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน และการตรวจสอบ
  คลิ๊ก
- กรณีศึกษาการถูกทักท้วงและมุมมองการแยกแยะอำนาจหน้าที่ เพื่อประกอบการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง   คลิ๊ก
- การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.. ๒๕๖๐ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   คลิ๊ก
- ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ระเบียบใหม่) และการบริหารงบประมาณภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊ก

  

** หลักสูตรใหม่ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 **

กลุ่ม 2

รายละเอียด 

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในรูปแบบจับมือเขียนตัวต่อตัวและการใช้จ่ายเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  คลิ๊ก
- ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน   คลิ๊ก
- การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายอย่างไรให้เข้าถึงผู้เสียภาษีและทิศทางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎหมายใหม่)    คลิ๊ก
- เรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมืออาชีพครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ   คลิ๊ก
- มาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานบุคคลกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คลิ๊ก
- แนวทางการจัดทำเอกสาร รูปแบบเอกสารภายใต้การจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ    คลิ๊ก

  

** หลักสูตรใหม่ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 **

กลุ่ม 3

รายละเอียด 

เครื่องมือหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่

  คลิ๊ก
- วิธีการบันทึก รูปแบบ รายงานและแนวทางวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษา   คลิ๊ก
- แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔    คลิ๊ก
- การจัดทำรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามกฎหมายประกอบการปรับปรุงบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรให้ถูกต้อง   คลิ๊ก
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบาท : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการจัดสวัสดิการสังคมให้เข้าถึงประชาชน   คลิ๊ก
- การเบิกจ่ายเงินเมื่อมีการใช้ระเบียบ กฎกระทรวง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP   คลิ๊ก

  

Visitors: 473,540