รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

 ดาวน์โหลดที่นี่  

###############################################

** หลักสูตรใหม่ เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

กำลังปรับปรุง

  เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

** กลุ่มที่ 1 **

 รายละเอียด 
 -  การเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และการนำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ และภาษีป้าย  คลิก
 -  การพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอราคาการโอนสิทธิเรียกร้อง การงดหรือลดราคาปรับให้คู่สัญญา การจ้างที่ปรึกษา การหักเงินประกันผลงานในสัญญาจ้างการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการบริหารงาน การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ การจำหน่ายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ eGP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  งานธุรการกับการใช้ภาษาราชการ: การร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๒)   คลิก
 -  การศึกษาข้อบกพร่องจากการถูกตรวจสอบ เพื่อนำมาปรับใช้ในลักษณะความสัมพันธ์กับรูปแบบจำแนกงบประมาณในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  คลิก
 - แนวทางปฏิบัติการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การเบิกจ่ายและการตรวจสอบภายใต้การจัดงานและแข่งขันกีฬา การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน การใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรอง เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

  

  เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

** กลุ่มที่ 2 **

 รายละเอียด 
 -  การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๑ ปฏิบัติโครงการตามนโยบายของรัฐ โครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย คลิก
 -  หลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ และการฝึกปฏิบัติกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละประเด็นพิจารณาตามตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก
 -  เพิ่มพูนความรู้เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และการจัดฎีการูปแบบใหม่ การจัดทำบัญชีของสถานศึกษารูปแบบใหม่ที่กระทรวงการคลังกำหนด  คลิก
 -  การบริหารการเบิกจ่ายเงิน การจัดงานและแข่งขันกีฬา วัสดุ เครื่องแต่งกาย การใช้จ่ายเงินสะสม การจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน การประกันภัยทรัพย์สิน ทุนการศึกษา นักเรียน การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจ  คลิก
 -  การเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  คลิก
 - แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ รูปแบบจำแนกงบประมาณรายจ่ายและหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติกรณีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

  

  เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

** กลุ่มที่ 3 **

 รายละเอียด 
 -  ลุยทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และ PLC เพื่อการพัฒนาวิธีการสอนสมัยใหม่ คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวปฏิบัติใหม่ในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวัน การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) และการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ คลิก
 -  รูปแบบและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินการทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  คลิก
 -  หลักเกณฑ์การโอนใหม่ การประเมินผลครูใหม่ การเลื่อนเงินเดือนครูใหม่ระบบคำนวณเปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆ และพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และรูปแบบจำแนกงบประมาณฉบับใหม่ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   e-LASS ใหม่  คลิก
 - ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กับบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นและคุณสมบัติ  และคุณลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายจัดตั้งฉบับใหม่ พ.ศ. 2562  คลิก

 

  เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 ** 

** กลุ่มที่ 4 **

 รายละเอียด 
 -  คำอธิบายมาตรฐานและคู่มือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก
 -  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการจัดทำเอกสาร  รูปแบบเอกสารการจำหน่ายพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ตามตาราง ๑  ตาราง  ๒  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     คลิก
 -  มาตรฐานทั่วไปฉบับใหม่ล่าสุด  การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  การโอนและการรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  การประเมินผลการการปฏิบัติงานข้าราชการครู  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูแบบเปอร์เซ็นต์กับสิทธิการลาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  และการเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตร  คลิก
 -  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกอบรูปแบบจำแนกงบประมาณ และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  ภายใต้กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ  คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่น  และการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรที่ถูกต้อง  คลิก
 - แนวทางการใช้จ่ายเงิน  การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  ในบริบทการจัดงานและแข่งขันกีฬา  การช่วยเหลือประชาชน  การใช้จ่ายเงินสะสม  การจ้างเหมาบริการ  การจ่ายค่าตอบแทน  การจ่ายเงินสาธารณภัย  การเดินทางไปราชการ  การฝึกอบรม  ค่าเช่าบ้าน  การประกันภัยทรัพย์สิน  ทุนการศึกษานักเรียนอย่างไรที่ถูกต้อง  คลิก

   

**************************************************************

 

 

 
Visitors: 783,688