รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

  

*** หลักสูตรใหม่ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2561 หลักสูตรใหม่ ***    

 ** หลักสูตรใหม่ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2561 **  

กลุ่ม 1

รายละเอียด 

- เจาะลึกการประชุมสภาท้องถิ่น วาระ ๑ รับหลักการ วาระ ๒ แปรบัญญัติ วาระ ๓ ลงมติ อย่างไรที่ถูกต้อง ประกอบแนวทางการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และการโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม ดูอย่างไรในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่น คลิ๊ก
- เจาะการปฏิบัติงานกับการแก้ไขปัญหา การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน ภายใต้หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติใหม่และกรณีศึกษาการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องในบริบทการเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบโครงการ กิจกรรมตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิ๊ก
- เจาะประเด็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี และการจัดทำรูปแบบเอกสารและรูปแบบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    คลิ๊ก
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบ หนังสือสั่งการ ภายใต้รูปแบบจำแนกงบประมาณและรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS คลิ๊ก
- การเพิ่มประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อการใช้ภาษาราชการ การร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การทำบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนโครงการต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จ คลิ๊ก
- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายให้สอดคล้องกับกฎหมาย และการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ คลิ๊ก

 

 ** หลักสูตรใหม่ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2561 **  

กลุ่ม 2

รายละเอียด 

- การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑  และการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิ๊ก
ฝึกปฏิบัติการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างไรให้สอดคล้องข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบฝึกปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการจัดทำรายงาน คลิ๊ก 
 ปัญหาและข้อบกพร่องในการเข้าระบบ e-GP และการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยการนำเสนอทีละขั้นทีละตอนตามหน้าจอของระบบ e-GP ผ่านทางโน๊ตบุ๊คของผู้เข้ารับการอบรม คลิ๊ก
องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ต้องรู้ สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตรที่ต้องทราบ องค์ประกอบความผิดทางวินัย ๑๘ ฐานความผิดที่ต้องศึกษา และสิทธิของผู้ถูกดำเนินการทางวินัยกับกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นน่าสนใจ คลิ๊ก
-  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณด้านรายรับ-รายจ่าย  ประกอบหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๒ ภายใต้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊ก
-  เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ การใช้เงินสะสม  การช่วยเหลือประชาชน ประกอบการประชุมสภาว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง คลิ๊ก
-  การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายใต้การเบิกจ่ายอย่างไรที่ถูกต้องประกอบการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติในบริบท กฎหมาย ระเบียบขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊ก

 

 ** หลักสูตรใหม่ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2561 **  

กลุ่ม 3

รายละเอียด 

ภาคปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์บนระบบออนไลน์(Online) และระบบออฟไลน์ (Offline) การเรียนดูการคำนวณราคากลางย้อนหลังและการคำนวณหาปริมาณเนื้องานและเกณฑ์การเผื่อที่ปลอดภัยจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก คลิ๊ก
การบริหารงานบุคคลมืออาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินโบนัสการเลื่อนระดับ การกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่ง/โครงสร้างส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่ และร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุด คลิ๊ก
 การดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊ก
 บทบาทประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น การเห็นชอบใช้เงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เข้าถึงประโยชน์ของประชาชน คลิ๊ก
- การจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รูปแบบใหม่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ..๒๕๖o สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิ๊ก
- มือใหม่กับการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-GP การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษา คลิ๊ก

 *********************  

 

Visitors: 543,432