รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

 

  โครงการพิเศษ ปี 2565   

 

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพ และการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างถูกวิธี และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (หนังสือ ว845) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การประชุมสภาท้องถิ่นและกรณีศึกษาคดีตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 โครงการพิเศษ หลักสูตร น่าน - เชียงคาน 

 *  การกำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน ชื่อฝ่าย และชื่อกลุ่มงานรูปแบบโครงสร้างกองระดับต้น ระดับกลาง สำนักระดับสูง และการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เทคนิคการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภาท้องถิ่นและกรณีศึกษาคดีตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 หลักสูตรพิเศษ 

* แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพและการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 **  

หลักสูตร กลุ่มที่ 1

- แนวทางการใช้จ่ายเงิน กรณีการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การช่วยเหลือประชาชน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การจ้างเหมาบริการ การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การใช้เงินสะสมและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แนวทางการเขียนหนังสือราชการ ภายใต้หนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ QR code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการอย่างไรที่เรียกว่ามืออาชีพตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วน

- แนวทางดำเนินการและวิธีแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ

 

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การใช้เงินรายได้สะสม การบันทึก-ปรับปรุงบัญชีของสถานศึกษารูปแบบใหม่ (Excel)

- การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบเงินของสถานศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570)

บทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการเงินการคลังกรณีอำนาจการโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม การช่วยเหลือประชาชนและการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนอย่างไรให้ถูกต้อง

 

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

- ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี การทำงบการเงินของหน่วยงานลูก (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ และการจำหน่ายสินทรัพย์

- เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แนวทางปฏิบัติการประชุมสภาท้องถิ่นในหน้าที่และบทบาทของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ถูกต้อง

- การบริหารและการปฏิบัติงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และวิธีเสนอกำหนดตำแหน่งส่วนราชการตามโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง

 

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

- การบริหารรายได้รายจ่ายการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินการพัสดุและผลการตรวจสอบข้อบกพร่องของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

- การประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เจาะประเด็นการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

Visitors: 971,712