รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

 ** หลักสูตรพิเศษ เดือนสิงหาคม 2563 **   

 

** หลักสูตร หลักสูตรพิเศษ  **

รายละเอียด
 -   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 และการบริหารจัดการพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ คลิก
 -   แนวทางปฏิบัติการบริหารงานและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ เด็กแรกเกิด สภาเด็ก การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -   การศึกษากฎหมายเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คลิก
 -   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2564 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการล่าสุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อรองรับการประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิก

****************************************************************************

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ** หลักสูตร เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 **   

** หลักสูตร เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563  **

กลุ่มที่ 1 

รายละเอียด
 -  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบหนังสือสั่งการและรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS คลิก
 -  การควบคุมภายใน การจัดทำรายงาน วิธีการประเมินผล และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ภายใต้มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 อีกทั้งวิธีและแนวทางตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้องในการจ่ายเงินงบประมาณ เงินสะสม  คลิก
 -  งานธุรการกับความสำเร็จของงานสารบรรณ ในการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การใช้ภาษาราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงการ การทำลายหนังสือราชการ และการใช้ QR code ในหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -   การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การแก้ไขสัญญา การกำหนดราคากลาง พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน การอุทธรณ์การคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ การตรวจรับแลกตรวจการจ้าง การจำหน่ายพัสดุ และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก 
 -  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ในหน้าที่และอำนาจของสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  คลิก
 -   การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์สาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์ โรคติดต่อ การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดงานและแข่งขันกีฬา การใช้จ่ายเงินสะสม การฝึกอบรมการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

  

** หลักสูตร เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563   **

กลุ่มที่ 2

รายละเอียด
 -   การจำแนกงบประมาณตามหมวดรายจ่ายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบแนวทางการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -   การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2560 -  2564 และการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   คลิก  
 -   ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาปี 2564 และการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -   เอาให้ชัดกับประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัติความรับผิดทางละเมิดและการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายและกรณีศึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ,ป.ป.ท. หรือ ส.ต.ง. ชี้มูลความผิด แนวคำพิพากษาและความเห็นกฤษฎีกาปี พ.ศ. 2563  คลิก
 -   เตรียมพร้อมข้อมูลสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การดำเนินคดีเลือกตั้ง การชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้ง การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง และการประชุมสภาท้องถิ่นสำหรับประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย  คลิก 

 

** หลักสูตร เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563  **

  กลุ่มที่ 3

รายละเอียด
 -   แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเชื่อมโยงสู่การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) คลิก
 -   การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อรองรับการประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการล่าสุด คลิก 
 -   ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กับการประชุมสภาท้องถิ่น การตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ และแนวทางการช่วยเหลือประชาชน อย่างไรที่ถูกต้อง คลิก
 -   การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แนวทางการบันทึกข้อมูลรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์e-LAAS ประกอบระเบียบ หนังสือสั่งการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คลิก
 -   การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใต้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คลิก 
 -   แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ทุนการศึกษานักศึกษา นักเรียน และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การเชื่อมโยงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) คลิก 

 

** หลักสูตร เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563   **

กลุ่มที่ 4 (กำลังอัพเดท)

รายละเอียด
 -   การประชุมสภาท้องถิ่น และการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรที่ถูกต้อง  คลิก
 -   การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ คลิก
 -   ยกเครื่องเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาลศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -   การบริหารงานและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ประกอบวิธีการปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลที่ผิดพลาด การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการกรณีรับเงินสดเมื่อถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนด และการตรวจสอบสถานะของผู้พิการให้แก่ผู้มีสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดสวัสดิการสังคม เด็กแรกเกิด  คลิก
 -   การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอยในการจัดประชุม และการจัดงานและแข่งขันกีฬา การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม ให้ถูกต้อง  คลิก

****************************************************************************

 

 

Visitors: 929,436