รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่

 

** โครงการพิเศษ**

รายละเอียด 

-  การเงิน การคลัง การเบิกจ่าย ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ภายใต้บทบาทบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

 

หลักสูตรใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - เดือนเมษายน 2562 หลักสูตรใหม่ *  

 ** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์  2562 - เดือนเมษายน 2562 **  

** กลุ่ม  1**

รายละเอียด 

 -  การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้กฎหมายที่ควรรู้ในรูปแบบภาษาง่ายๆ สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  งานธุรการยุคใหม่กับความสำคัญในตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรภายใต้การใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง การนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานการจำหน่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน แนวทางการใช้รถยนต์ การเดินทางไปราชการ การเข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และอัตราค่าเช่าบ้าน (ระเบียบใหม่) การช่วยเหลือประชาชน (ระเบียบใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  หลักเกณฑ์การขอกู้เงินใหม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การช่วยเหลือประชาชน (ระเบียบแก้ไขใหม่) การช่วยเหลือผู้ยากไร้ หลักการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย การจ้างเหมาบริการแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณี การใช้รถฉุกเฉินและรถยนต์ส่วนกลาง ค่าตอบแทนและการรับเงินเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม (ระเบียบแก้ไขใหม่)  คลิก
 -  การประเมิณและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการสำรวจราคาประเมิณทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง การเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์  2562 - เดือนเมษายน 2562 **  

** กลุ่ม 2 **

รายละเอียด 

 -  การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดภาคปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังในระบบ e-GP การบริหารโครงการ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การกำหนดราคากลาง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ การจัดทำสัญญา และการบริหารสัญญา คลิก
 -  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ และแบบฟอร์มการเลื่อนระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานกับกลเม็ดการบริหารโควตา และเม็ดเงินให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ e-GPตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา และการจัดทำบัญชีของสถานศึกษา คลิก
 -  กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นอีกทั้ง บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไร ให้เป็นไปตามกฎหมาย  คลิก
 -  การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ตามระเบียบแก้ไขถึง (ฉบับที่๔)(ฉบับใหม่) และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมศักยภาพชุมชนภายใต้การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบแก้ไขถึง (ฉบับที่๔)(ฉบับใหม่) การจัดงานและแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  เทคนิคและและหลักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การจัดงานและแข่งขันกีฬา การวิเคราะห์อย่างไรคืองานประเพณี และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม (ระเบียบใหม่) ประกอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้านและอัตราค่าเช่าบ้านใหม่ (ระเบียบใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์  2562 - เดือนเมษายน 2562 **  

** กลุ่ม 3 **

รายละเอียด 

 -  การจัดกระบวนทัพรับการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจแนวใหม่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก
 -  การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ วิธีปฏิบัติแบบประเมินใหม่ของการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ กรณีตัวอย่างไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก
 -   เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสอนเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่ครูผู้สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเก็บหลักฐานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการศึกษาใหม่ คลิก
 -   การเบิกค่าใช้จ่ายและการงบประมาณกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยด้านโรคติดต่อ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก
-   ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่น การโอนบประมาณ การใช้เงินสะสม การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร การจัดงานและการแข่งขันกีฬาในการแก้ปัญหาของประชาชน  คลิก
 -  แนวทางการฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการประกอบการปฏิบัติการในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม อีกทั้งแนวทางปฏิบัติค่าเช่าบ้านตามอัตราใหม่  คลิก
 -  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเข้ารับการฝึกอบรม การจ้างเหมาบริการการจัดงานและแข่งขันกีฬาการเบิกค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์  2562 - เดือนเมษายน 2562 **  

** กลุ่ม 4 **

รายละเอียด 

 -  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติกับการโอนเงินจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และการบริหารจัดการตามระเบียบใหม่แก้ไขถึง (ฉบับที่๔) ฉบับใหม่ และการจัดสวัสดิการสังคมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดขั้นตอนวิธีการจัดทำ การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานประจำปี และการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก
 -  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แบบการประเมินการเลื่อนระดับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ การบริหารงานพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการในบริบทและบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  คลิก

 

 

Visitors: 726,613