รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่ 

 ดาวน์โหลดที่นี่  

############################################### 

** หลักสูตร พิเศษ 2563 **  

** หลักสูตรพิเศษ เดิอน เมษายน - พฤษภาคม  2563  ** 

รายละเอียด
 -  โครงสร้างส่วนราชการใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติการบริหารงานและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ เด็กแรกเกิด สภาเด็ก การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  แผนการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลสำหรับกองการศึกษาและสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) คลิก
 -  การศึกษากฎหมายเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น คลิก

  *******************************************************************************************************

 ** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนเมษายน 2563 **  

** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนเมษายน 2563  **

กลุ่มที่ 1 

รายละเอียด
 -  ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กับความชัดเจนในวาระ ๑ การรับหลักการ วาระ ๒ การแปรบัญญัติ วาระ ๓ การพิจารณาเห็นชอบลงมติกระทู้ถามการอภิปรายทั่วไป การเสนอญัตติ การขอเปิดอภิปราย การเห็นชอบ การอนุมัติในการประชุมสภาท้องถิ่น
คลิก
 -  บทบาทงานสารบรรณกับความสำคัญของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การใช้ภาษาราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการ คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างการแบ่งซื้อแบ่งจ้างการแก้ไขสัญญา การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การตรวจรับและตรวจการจ้าง การจำหน่ายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
-   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
-   การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนภายใต้การงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
คลิก
-   แนวทางปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภายหลังยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือประจำปี 2563 ภายใต้การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

  

** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนเมษายน 2563  **

กลุ่มที่ 2

รายละเอียด
 -  การจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา การประสานแผนและการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติก่อนจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  งานก่อสร้าง งานทาง งานบำรุงทาง งานท่อระบายน้ำ และทางเดินเท้างานทดสอบงานทางตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น คลิก
 -  เทคนิคและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คลิก
-   การเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง กรณีการจัดงานและแข่งขันกีฬา การเดินทางไปราชการการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
คลิก
-   เตรียมพร้อมศึกษาข้อกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นสำหรับประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้ถูกต้อง
คลิก
-   การกู้ชีพกู้ภัย การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 กับการงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ คลิก

 

** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนเมษายน 2563  **

กลุ่มที่ 3 

รายละเอียด
 -  ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
คลิก
 -  การทบทวนเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คลิก
 -  การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไขใหม่ คลิก
-   การจัดซื้อจัดจ้างกับความสัมพันธ์ในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
-   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และกรณีศึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช., ป.ป.ท. หรือ สตง. ชี้มูลความผิด
คลิก
-   การประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไร เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น คลิก

 

** หลักสูตร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนเมษายน 2563  **

กลุ่มที่ 4 

รายละเอียด
 -  การใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาให้ถูกต้อง และการทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
คลิก
 -  การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ (One Plan) และการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะเวลาการดำเนินการ/สถานที่ฝึกอบรม คลิก
 -  การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2563 และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิก
-   การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการการจัดสวัสดิการสังคมการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเด็กแรกเกิดและสภาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง
 คลิก
-   ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กับการประชุมสภาท้องถิ่น และแนวทางการใช้งบประมาณ และเงินสะสมเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้ใจประชาชน คลิก
-   การจัดงานและแข่งขันกีฬา การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การใช้เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน การจัดทำประกันภัยทรัพย์ สินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา การโอนงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คลิก

****************************************************************************


      ******ข้อมูลหลักสูตรเดิม เดือนมกคราคม - กุมภาพันธ์ 2563 กำลังปรับปรุง******  

** หลักสูตร เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ** 

** หลักสูตร เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563  **

กลุ่มที่ 1 

รายละเอียด
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง พร้อมกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา
คลิก
 -  งานธุรการภายใต้ระเบียบงานสารบรรณกับการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การจัดทำหนังสือราชหาร การใช้ภาษาราชการการบันทึกเสนอหนังสือ การเลือกรูปแบบหนังสือราชการ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาการแก้ไขสัญญา การพิจารณาการอุทธรณ์ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ การจำหน่ายพัสดุและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามกฎหมายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -   แนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก
 -   แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและเหตุแห่งคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -   การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและการเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่)  คลิก

     

** หลักสูตร เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563  **

กลุ่มที่ 2 

รายละเอียด
 -  เตรียมพร้อมเรียนรู้หลักเกณฑ์ ข้อห้ามและเงื่อนไขการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
คลิก
 -   ยกระดับคุณภาพพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN)
คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่าย และการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ถูกต้อง
คลิก
 -   ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2562 และกฎหมายควบคุมอาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำไปปฏิบัติงาน คลิก
 -   แนวทางการโอน การรับโอน และการย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะงานในระดับเดิมหรือลดระดับต่ำกว่าเดิมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลิก
 -   การเบิกค่าใช้จ่ายสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 คลิก
 -   แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) ประกอบอัตราของระทรวงการคลังที่นำมาใช้ในการเบิกจ่าย ภายใต้การเชื่อมโยงแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม (ว119) คลิก

    

** หลักสูตร เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563  **

กลุ่มที่ 3 

รายละเอียด
 -  งบประมาณและเงินสะสมกับช่วยเหลือประชาชนอย่างไรให้ได้ใจประชาชนในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่นในบริบทกระทู้ถาม การอภิปราย การรับหลักการวาระ ๑ การแปรญัตติวาระ ๒ และการลงมติวาระ ๓ 
คลิก
 -  โครงสร้างส่วนราชการใหม่ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคนิคการเลื่อนระดับตามมติ ก.กลาง การประเมินและการเลื่อนเงินเดือนครู/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การบริหารงบประมาณ และการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) การเบิกจ่ายเงิน และการใช้เงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
คลิก
 -   นักบริหารการศึกษาและครูมืออาชีพ การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก
 -   สุดยอดเทคนิคการทำไฟล์เอกสารต้นฉบับ (Manual) ในเว็บไซด์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ระยะที่ ๒
คลิก
 -   การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยภายใต้การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับใหม่)  คลิก

   

** หลักสูตร เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563  **

กลุ่มที่ 4 

รายละเอียด
 -  แนวทางปฏิบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชน เด็กแรกเกิด และสภาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  ๑ มกราคม ๒๕๖๓ กับการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ..๒๕๖๒ ประกอบระเบียบและประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกฎหมายอื่น
คลิก
 -  การลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
คลิก
 -   การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในบริบท: ตรวจสอบก่อนการดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) คลิก
 -   ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๒๒ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
คลิก
 -   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเรื่องการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศการกำหนดบทลงโทษวินัยของข้าราชการครูให้สอดคล้องกับการเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละ และความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ  คลิก

 

Visitors: 917,528