รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

 ดาวน์โหลดที่นี่  

###############################################

** หลักสูตรใหม่ เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

 

 ** เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

** กลุ่มที่ 1 **

 รายละเอียด 
 -  แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น ในวาระ ๑ รับหลักการวาระ ๒ การแปรบัญญัติ วาระ ๓ การลงมติ ในการตราข้อบัญญัติ เทศบัญญัติและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการร่างหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการการกำหนดชั้นความเร็ว ชั้นความลับ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุมและการทำลายหนังสือราชการ ในบทบาทงานธุรการแบบมืออาชีพภายใต้ระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - ปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าถูกต้องและถูกใจในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องระเบียบใหม่กับการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาการจัดงานและแข่งขันกีฬา วัสดุเครื่องแต่งกายการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่นการช่วยเหลือประชาชนการใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมค่าเช่าบ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในงบประมาณตามระเบียบใหม่และการตรวจสอบ อย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
 -  การปิดบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการเชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบที่ถูกทักท้วงเพื่อการพัฒนาทักษะให้ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง การนำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เงินงบประมาณถูกพับมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ การจำหน่ายพัสดุ แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถม การเพิกถอนเป็นผู้ทิ้งงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก

   

 ** เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

** กลุ่มที่ 2 **

 รายละเอียด 
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ(แบบเปอร์เซ็นต์) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา(โรงเรีน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท) คลิก
 -  เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (career path) แผนความก้าวหน้าในอาชีพ การเปลี่ยนตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท) คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อม ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท) คลิก
 -  ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  หรือหัวหน้าหน่วยงานของสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท) คลิก
 -  การเตรียมพร้อมเรียนรู้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกฎหมายอื่นประกอบพระราชบัญญัติภาษีทินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท) คลิก
 -  การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  เด็กแรกเกิด การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท) คลิก

   

 ** เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

** กลุ่มที่ 3 **

 รายละเอียด 
 -  ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดทำหน้าฎีการูปแบบใหม่ อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียชะอำ)
คลิก
 -  เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษกรณีดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุและปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์และหลักเกณฑ์การโอนใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียชะอำ) คลิก
 - แนวทางปฏิบัติโดยการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นในหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียชะอำ) คลิก
 - การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและคู่มือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียชะอำ) คลิก
 -  เจาะลึกแนวทางการจัดงานและแข่งขันกีฬา การจัดทำฎีกาและรูปแบบฎีกา การใช้เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม การจ้างเหมาบริการ การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย การช่วยเหลือประชาชน การให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา การโอนงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียชะอำ)
คลิก
 -  เจาะลึกแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนภายใต้บริบท : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การเดินทางไปราชการ การใช้รถยนต์ การฝึกอบรม ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และค่าเช่าบ้าน (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมเอเชียชะอำ)
คลิก

 

 ** เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ** 

** กลุ่มที่ 4 **

 รายละเอียด 
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับบุคลากรในกองการศึกษาและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
คลิก
 -  เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัย ละเมิด และกรณีศึกษาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) / ป.ป.ช. / ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัย  คลิก
 - การเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 คลิก
 -  บทบาทหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องทำอย่างไรในห้วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณเก่าและเชื่อมต่อปีงบประมาณใหม่ สำหรับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณการใช้จ่ายเงิน การโอนเงินการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และการใช้เงินสะสม คลิก
 -  เคลียร์ให้ชัดทุกประเด็นกับการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คลิก
 -  การฝึกอบรม การจ้างเหมาบริการกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้การดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้ง ค่าเช่าบ้านและการเดินทางไปราชการ 
คลิก

   

**************************************************************

 

 

 
Visitors: 817,081