รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

    หลักสูตรพิเศษ เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน      

 - แนวทางการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก และการเขียนรายงานประชุมตามระเบียบงานสารบรรณในปัจจุบัน 

 - การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อนายจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม (ล่าสุด) 

 - เรียนรู้วิธีการประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติทั่วไปทุกขั้นตอนในรูปแบบสภาจำลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2565 

-  การอบรมเชิงปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)

****************************************

 

    หลักสูตรพิเศษ เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม       

-  การประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ข้อบัญญัติทั่วไป และการเตรียมความพร้อมปรับขึ้นเงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

-  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการใช้สำนวนภาษา การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและการจัดทำรายงานประชุมที่ถูกต้อง

 - การจัดซื้อหรือจ้า การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับล่าสุด

- การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 และแนวทางการให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง

   ** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566**

 

หลักสูตร กลุ่มที่ 1

- การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดระเบียบวาระการประชุม การประชุมสภารูปแบบจำลอง เพื่อลดข้อผิดพลาดสำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
- เจาะลึก วิเคราะห์ปัญหา การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ การอุดหนุนเงินหน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีศึกษาตามคำพิพากษา และแนวตอบข้อหารือด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  การใช้ภาษาในหนังสือราชการภายในและภายนอกการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การจัดซื้อหรือจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

- มือใหม่ฝึกจัดทำ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และการเขียนโครงการเพื่อจ่ายจากเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจกระบวนการงานพัสดุของสถานศึกษาและเรียนรู้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสัมพันธ์การบริหารงบประมาณกับการบริหารสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง
- หลักการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การป้องกันและปรับปรามการทุจริต
การดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้การประชุมสภาท้องถิ่นและการใช้งบประมาณอย่างไรให้ถูกใจประชาชน

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

- แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และหน่วยงานภายใต้สังกัด (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี  และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามกฎหมาย อย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ถูกใจประชาชน
การบริหารงบประมาณ ภายใต้การงบประมาณ และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้อง

  

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

 -  ฝึกปฏิบัติแนวทางการจัดทำแผนและการกำลัง 3 ปี (พ.ศ 2567-2569) และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพรองรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2566
 -  แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลที่ยังชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลาง
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทและหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย และลดความขัดแย้ง
-  การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านโรคติดต่อ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเกษตรกร ด้านอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  

 

 

Visitors: 1,108,775