รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

 --------------------------------------------------

*** หลักสูตรใหม่ เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2561 หลักสูตรใหม่ ***  

 ** หลักสูตร เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2561 **  

** กลุ่ม 1 **

รายละเอียด 

- การประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม การกลั่นกรองงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิก
- งานธุรการที่ควรรู้เพื่อความเจริญในหน้าที่การงาน ในบทบาทการร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณและการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
- พัสดุกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การเปิดเผยราคากลาง การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางวอิเล๊กทรอนิกส์ (e-GP)ระบบ e-Market  ระบบ e-Bidding สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่าย และขอบเขตการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน การเดินทางไปราชการ การเขียนโครงการฝึกอบรม การประกันภัย ชุดปฏิบัติงาน ค่าเช่าบ้านและการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
การใช้จ่ายเงินกับการจ้างเหมาบริการการจัดงานและการแข่งขันกีฬา การช่วยเหลือประชาชน การใช้เงินสะสม ประกอบกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การแบ่งซื้อแบ่งจ้างการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
-  การปิดบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการเชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ถูกทักท้วงเพื่อการพัฒนาทักษะให้ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
การบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

  

 ** หลักสูตร เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2561 **  

** กลุ่ม 2 **

รายละเอียด 

- การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแผนพัฒนาท้องถิ่น การยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบและการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ หนังสือสั่งการ คลิก
- การจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๓ มาตรฐาน  ๓๔ ตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการประเมิณคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คลิก
- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อาคาร สะพาน และท่อเหลี่ยม การคำนวณปริมาณเนื้องานและเกณฑ์การเผื่อที่ปลอดภัย การสำรวจวางผังงานก่อสร้าง และการพิจารณาอย่างไร คืองานก่อสร้างที่ต้องมีรูปแบบรายการ คลิก
 ต้องปฏิบัติอย่างไรกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ที่จะมีการบบังคับใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และการเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกฎหมายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และเทคนิคการจัดเก็บรายได้ให้เข้าถึงผู้เสียภาษี คลิก
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  (แก้ไขปรับปรุงใหม่) สายงานการสอน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งหัวหน้าศูนยัพัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งครูนวัตกรรมใหม่การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  Professional Learning Community : PLC และการจัดทำผลงานทางวิชาการของครู คลิก
- การบริหารงบประมาณภายใต้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สอดคล้องระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS บนพื้นฐานกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ คลิก
- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างออกแบบและอัตราค่าจ้าง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการและไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และความสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
- การประชุมสภาท้องถิ่นในบริบท  :  การรับหลักการ การแปรญัตติ และการลงมติ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย การอภิปรายทั่วไป การใช้อำนาจของฝ่ายสภา ในการเห็นชอบอนุมัติ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี การช่วยเหลือประชาชนของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2561 **  

** กลุ่ม 3 **

รายละเอียด 

-  การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๒ เจาะประเด็นการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาและการปิดบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๑ คลิก
-   งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ขอบเขตการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย การเขียนโครงการอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
-  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน การเปิดเผยราคากลาง แบบสัญญาและการบริหารสัญญา แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ ๆ คลิก
 การจัดทำแผนลดจำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ การเลื่อนระดับของพนักงานส่ววนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ใหม่ การสร้างข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการกำหนดดุลยภาพการบริหารงานบุคคล คลิก
-   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับใหม่) กรณีศึกษาข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินและคดีตัวอย่างที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูล คลิก
ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร กับบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกใจแต่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  คลิก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคมการส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
-  การบริหารงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นและแนวทางการเบิกจ่ายเงินและการปิดบัญชีของสถานศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)  คลิก

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
*** หลักสูตรใหม่ เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2561 หลักสูตรใหม่ ***  

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2561 **  

++ กลุ่ม 1 ++

รายละเอียด 

- สภาท้องถิ่นกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้หมวดรายจ่าย การช่วยเหลือประชาชน การจัดงานและแข่งขันกีฬา การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม ประกอบการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ประชาชน  คลิก
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในบ้านพัก (แนวทางปฏิบัติใหม่) ประกอบกรณีศึกษา เรียนรู้เหตุแห่งการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง คลิก
- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การเปิดเผยราคากลาง นิยาม ‘‘ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน’’การเลือกใช้วิถีการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบ e-market ระบบ e-Bidding ตามกฎหมายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
- งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ขอบเขตการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย การเดินทางไปราชการ การเขียนโครงการอบรมภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
- การใช้ภาษาราชการผิดอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนกับงานธุรการในบริบทการร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ รูปแบบจำแนกงบประมาณประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชี e-LAAS คลิก

  

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2561 **  

++ กลุ่ม 2 ++

รายละเอียด 

-  การเขียนร่างขอบเขตของงานด้านการศึกษาตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Term of Reference : TOR) วิธีการได้มาของราคากลางตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเรียนรู้แนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายล่าสุด คลิก
-  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ภายใต้เงินอุดหนุนทั่วไป รายการใดที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณประกอบหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ และรูปแบบจำแนกงบประมาณรายจ่าย ภายใต้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้อง คลิก
- การประชุมสภาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ถูกต้อง คลิก
- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รูปแบบใหม่ คลิก
- ถอดบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ e-GP โดย step by step ด้วยการสอนในระบบ Offline สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา (โรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดให้เกิดประสิทธิภาพ คลิก
- การเพิ่มทักษะการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้ายให้สอดคล้องกฎหมาย คลิก
-  เทคนิคขั้นเทพที่ต้องทำ “ก่อนถูกร้องเรียน” ในการประเมินผล การปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างทุกประเภท สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลใหม่ล่าสุด และองค์ประกอบความผิดทางวินัย ๑๘ ฐานความผิด ที่ต้องทำความเข้าใจ  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2561 **  

++ กลุ่ม 3 ++

รายละเอียด 

การทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาท้องถิ่น พ..๒๕๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP แทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่ แบบตรวจแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
การประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม การกลั่นกรองงบประมาณ พ..๒๕๖๒ ในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิก
เงื่อนไขสำคัญในการนำเสนอผลงานที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานการประเมินความรู้ด้วยการเขียนวิสัยทัศน์ การประเมินด้านทักษะ การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลงาน ทางวิชาการ เกณฑ์การผ่านการประเมินตามมติที่ประชุม ก.. กท. และ ก.อบต. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุด คลิก
เรียนรู้แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก( อายุ ๒-๕ ปี ) ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ..๒๕๖o การประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กล็ก ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ เพื่อส่งเสริมการจัดทำผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ คลิก
แนวทางการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดงานและแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ..๒๕๖๑-..๒๕๖๔) การเสนอโครงการพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..๒๕๖๒ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  เพื่อประโยชน์ของประชาชน คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    

Visitors: 613,570