รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่

  

 ** หลักสูตร พิเศษ **  

 วันที่ 18-20 มกราคม 2562 จังหวัดสุรินทร์ 

รายละเอียด 

- การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามเกณฑ์ใหม่ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 วิธีปฏิบัติแบบประเมินใหม่ของการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ คลิก

 

***********************

หลักสูตรใหม่ เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรใหม่ * 

 ** หลักสูตร เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภพาพันธ์ 2562 **  

** กลุ่ม 1 **

รายละเอียด 

- การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย รวมถึงการประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม การบริหารงบประมาณ และกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา ในบริบทและบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิก
 - การเพิ่มศักยภาพงานธุรการยุคใหม่ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - การพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการสำรวจราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างการเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ คลิก
- ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านและการเบิกค่าใช้จ่าย การจ้างเหมาบริการจัดงานและแข่งขันกีฬา การช่วยเหลือประชาชน ค่าตอบแทนอปพร. และภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภพาพันธ์ 2562 **  

** กลุ่ม 2 **

รายละเอียด 

 การบริหารการจัดการกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๓) พ..๒๕๖๑ แนวทางการดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรณีตัวอย่างข้อทักท้วงของหน่วยตรวจ คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในระบบ e-GP การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การจัดทำบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษาและมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  การจัดทำแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจและดำเนินการพนักงานจ้างทั้งระบบ แนวทางปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ ของการเลื่อนระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ การขอรับรองบัญชีผู้สอนแข่งขันได้ และการจัดการเม็ดเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ คลิก
-  การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและเตรียมพร้อมรู้กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คลิก

- การพัฒนาครูศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายการศึกษาใหม่ การประกาศใช้หลักสูตรปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างระบบประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การออกแบบการจัดประสบการณ์ให้ครบ 52 สัปดาห์ การวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทักษะการตั้งคำถามสำหรับเด็กปฐมวัย

คลิก

ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน แก้ไขฉบับที่ 4 2561 (ฉบับใหม่) และระเบียบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) อีกทั้งการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภพาพันธ์ 2562 **  

** กลุ่ม 3 **

รายละเอียด 

-   การพัฒนาครูพัฒนาเด็กเล็กตามประเด็นคำถามใหม่ของกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ..๒๕๖๑ (NEW SAR) ให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) คลิก
 -  การบริหารงบประมาณ บริบท : การงบประมาณ การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน และการใช้เงินสะสมตามแนวทางระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ คลิก
 -  ปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการจ้างปรึกษา คณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและแนวทางปฏิบัติรูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  กรณีศึกษาความผิดทางวินัย ๑๘ ฐานความผิด ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้ และความรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคำวินิจฉัยกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง คลิก

-  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กับแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้เงินสะสม อย่างไร เพื่อแก้ปัญหาประชาชน คลิก

- 10 แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 4 กรณีที่บุคคลอาจไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 11 ประเภทการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ 6 ประเภทการลาของพนักงานจ้าง

 คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภพาพันธ์ 2562 **  

** กลุ่ม 4 **

รายละเอียด 

 การพาทำแผนพัฒนาการศึกษาของการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษาของสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)การใช้จ่ายเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบไม่ถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง และอัพเดทใช้งานระบบ e-GP กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เน้นเฉพาะสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขการกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ...) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด) ลำดับขั้นในการกำหนดราคาวัสดุในการคำนวณราคากลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคารและงานก่อสร้างประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่น และกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา ในบริบทและบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิก

 - การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการฝึกอบรมการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ คลิก
-  การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานเทศกิจและการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านในราชการส่วนท้องถิ่น  คลิก

**************************************************************

----------------------------------------------------

หลักสูตรพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 61 - เดือนมกราคม 62 หลักสูตรพิเศษ* 

 

 ** หลักสูตร พิเศษ **  

รายละเอียด 

แนวทางปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมศักยภาพชุมชน การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
การทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ นโยบายใหม่ ของกระทรวงมหาดไทย/ ผู้บริหารท้องถิ่น ความต้องการใหม่ของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติใหม่ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) คลิก
หลักเกณฑ์ใหม่ แบบฟอร์มใหม่ของการเลื่อนระดับและเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ให้ “ยอดเยี่ยม” การเขียนผลงานในอดีตที่ประสบความสำเร็จให้เข้าตากรรมการประเมินข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตังอย่างการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการต่อสู้คดีที่พลาดไม่ได้ คลิก
การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรเพื่อลดการขัดแย้งในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ คลิก

 

 

Visitors: 702,635