รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

 ดาวน์โหลดที่นี่  

###############################################

** หลักสูตร พิเศษ  2562 ** 

** หลักสูตรพิเศษ 2562 **

 รายละเอียด 
 -  ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  ขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทการติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
 -  บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย คลิก
-   เส้นทางความก้าวหน้า เจาะประเด็นเด็ดการประเมินผลกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานครูส่วนท้องถิ่น คลิก

 

** หลักสูตรใหม่ เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **  

** เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **

** กลุ่มที่ 1 **

 รายละเอียด 
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง พร้อมกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา
คลิก
 -  งานธุรการภายใต้ระเบียบงานสารบรรณกับการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การจัดทำหนังสือราชหาร การใช้ภาษาราชการการบันทึกเสนอหนังสือ การเลือกรูปแบบหนังสือราชการ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาการแก้ไขสัญญา การพิจารณาการอุทธรณ์ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ การจำหน่ายพัสดุและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามกฎหมายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
คลิก
 -  แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและเหตุแห่งคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและการเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) คลิก

 

** เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **

** กลุ่มที่ 2 **

 รายละเอียด 
 -  เตรียมพร้อมเรียนรู้หลักเกณฑ์ ข้อห้ามและเงื่อนไขการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
คลิก
 -  ยกระดับคุณภาพพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN)
คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่าย และการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ถูกต้อง
คลิก
 -  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2562 และกฎหมายควบคุมอาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำไปปฏิบัติงาน
คลิก
 -  แนวทางการโอน การรับโอน และการย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะงานในระดับเดิมหรือลดระดับต่ำกว่าเดิมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล คลิก
 -  การเบิกค่าใช้จ่ายสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 คลิก

  

** เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **

** กลุ่มที่ 3 **

 รายละเอียด 
 -  งบประมาณและเงินสะสมกับช่วยเหลือประชาชนอย่างไรให้ได้ใจประชาชนในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่นในบริบทกระทู้ถาม การอภิปราย การรับหลักการวาระ ๑ การแปรญัตติวาระ ๒ และการลงมติวาระ ๓ 
คลิก
 -  โครงสร้างส่วนราชการใหม่ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคนิคการเลื่อนระดับตามมติ ก.กลาง การประเมินและการเลื่อนเงินเดือนครู/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การบริหารงบประมาณ และการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) การเบิกจ่ายเงิน และการใช้เงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
คลิก
 -  นักบริหารการศึกษาและครูมืออาชีพ การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก
-  สุดยอดเทคนิคการทำไฟล์เอกสารต้นฉบับ (Manual) ในเว็บไซด์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ระยะที่ ๒ คลิก
-  การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยภายใต้การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) คลิก

  

** เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **

** กลุ่มที่ 4 **

 รายละเอียด 
 -  แนวทางปฏิบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์การจัดสวัสดิการสังคมการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเด็กแรกเกิดและสภาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  1มกราคม๒๕๖๓กับการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..๒๕๖๒ประกอบระเบียบและประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกฎหมายอื่น
คลิก
 -  การลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
 คลิก
 -  การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในบริบท: ตรวจสอบก่อนการดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) คลิก
 -  ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๒๒ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คลิก
 -  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเรื่องการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศการกำหนดบทลงโทษวินัยของข้าราชการครูให้สอดคล้องกับการเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละ และความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ คลิก

  ***************************************************************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

** หลักสูตร เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

** เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

** กลุ่มที่ 1 **

 รายละเอียด 
 -  แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา การจำหน่ายพัสดุการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามกฎหมายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  งานสารบรรณในบทบาทการเพิ่มประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การเลือกรูปแบบหนังสือราชการ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการภายใต้ระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย รวมถึงการประชุมท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม และกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา ในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิก
 -  เจาะลึกแนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก
 -   การควบคุมภายใน การจัดทำรายงาน วิธีการประเมินผล และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อีกทั้งวิธีและแนวทางการตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินสะสม
คลิก
 -   เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) หลังยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก

 

** เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

** กลุ่มที่ 2 **

 รายละเอียด 
 -  Checklist การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน   *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นในบริบท การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง ถูก ใจ และเข้าใจตรงกัน อีกทั้ง การรับทราบแนวทางเตรียมพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -  แนวทางการปิดบัญชีสถานศึกษา การใช้จ่ายเงินสามเดือนแรกเมื่อรายได้ไม่เพียงพอ การจัดทำหน้าฎีการูปแบบใหม่ อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก 
 -   ความคิดสร้างสรรค์(idea) ในการจัดทำผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานและคู่มือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -   การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -   ความสัมพันธ์ภายใต้แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการจัดงานและแข่งขันกีฬา การจ้างเหมาบริการ การใช้เงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
-   การดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชน เด็กแรกเกิด ในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

 

** เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

** กลุ่มที่ 3 **

 รายละเอียด 
 -  การบริหารการศึกษาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ : แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ระเบียบรายได้สถานศึกษา การเลือนขั้นเงินเดือน และการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -  เพิ่มการรับรู้เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย   *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -  การเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น    *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และค่าเช่าบ้านอย่างไรให้ถูกต้อง   *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -   การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รายละเอียดภาคปฏิบัติการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรณีตัวอย่างข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและกฎหมายควบคุมอาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำไปปฏิบัติงาน   *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -  การเลื่อนเงินเดือนและการได้รับเงินเดือนข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ 30 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (ต้องเรียกเงินคืนหรือไม่) และวิธีการเขียนผลงานการเลื่อนระดับ (ให้ผ่าน)   *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก

 

** เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

** กลุ่มที่ 4 **

 รายละเอียด 
 -  แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา และสถานศึกษา (ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน) และแนวทางปฏิบัติใหม่ในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -  เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีศึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. , ป.ป.ท. หรือ สตง. ชี้มูลความผิด *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -   สาธารณภัยกับแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและการใช้จ่ายเงินกรณีก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุอย่างไรให้เข้าถึงประชาชน และภารกิจตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบันให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในบทบาทการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรให้ได้ใจประชาชน และแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อประชาชน *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -   บุคลากรท้องถิ่นกับการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และการบริหารงบประมาณ การใช้เงินสะสมภายใต้สามเดือนแรกของปีงบประมาณอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -   การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างไรให้ถูกต้อง *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก

   

************************************************************** 

Visitors: 859,366