รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งบุคลากรท้องถิ่นอบรมพัสดุภาครัฐ,การตรวจสอบของ ปปช.และ สตง. หลักสูตร 4 วัน

 - วันแรก วิทยากรจาก ปปช. - วันที่ 2-3 วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง - วันที่ 4 วิทยากรจาก สตง.

ดาวโหลดเอกสารได้ทางเว็บไซด์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการเบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336

##** หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ **##

รายละเอียด 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พร้อมตัวอย่างการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาแบบเติมข้อความ) และการจัดระบบประกันคุณภาพภายในรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คลิ๊ก

    

*** หลักสูตรใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 หลักสูตรใหม่ *** 

    

 ** หลักสูตรใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 **  

กลุ่ม 1

รายละเอียด 

- เจาะลึกเทคนิคการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS กับการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติใหม่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิ๊ก
- การบริหารงบประมาณภายใต้การเบิกจ่ายและการตรวจสอบ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิ๊ก

- เรียนรู้ระเบียบการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขใหม่) การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขใหม่) และการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้อง คลิ๊ก
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับใหม่) การใช้ภาษาราชการกับการร่างหนังสือ การเสนอหนังสือ การเขียนโครงการและรูปแบบหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิ๊ก 
- บทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง อำนาจการโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม และแนวทางการช่วยเหลือประชาชน คลิ๊ก
- แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวงหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) คลิ๊ก 

   

 ** หลักสูตรใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 **  

กลุ่ม 2

รายละเอียด 

- การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษารองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

คลิ๊ก 
- อัพเดทประกาศ ก.กลาง หนังสือซักซ้อมของมติ ก.กลาง เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานบุคคลกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

คลิ๊ก

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พร้อมตัวอย่างการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาแบบเติมข้อความ) และการจัดระบบประกันคุณภาพภายในรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คลิ๊ก
- กลยุทธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คลิ๊ก
- วิธีการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ คลิ๊ก 
- การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎหมายใหม่) และการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายอย่างไรให้เข้าถึงผู้เสียภาษีและสอดคล้องกับกฎหมาย คลิ๊ก

    

 ** หลักสูตรใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 **  

กลุ่ม 3

รายละเอียด 

- เจาะลึกการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ ๒๕๖o  ในระบบ e-GP และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินการบันทึกบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษา 

 คลิ๊ก
- การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖o–๒๕๗๙ ไปสู่การปฏิบัติในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการศึกษาในสังกัดโดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีและเทคนิคการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนจาก สปสช. เพื่อนำไปเบิกจ่ายของสถานศึกษาให้ถูกต้องระเบียบกฎหมายอัพเดทล่าสุด

 คลิ๊ก

- การใช้จ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้องกับการจัดงาน การแข่งขันกีฬาการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระเบียบใหม่) ค่าป่วย การ อปพร (ระเบียบใหม่) การใช้เงินสะสมตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี ๒๕๖๑ และการเบิกกจ่ายเงิน การตรวจสอบภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิ๊ก
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคมการส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คลิ๊ก
- การแก้ไขปัญหาและเคลียร์ข้อสงสัยในการจัดซื้อตัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o กฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  คลิ๊ก
- การประชุมสภาท้องถิ่นและแนวทางจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (ระเบียบใหม่) และการใช้จ่ายเงินในบทบาทผู้บริหาร     คลิ๊ก

  

 

** หลักสูตรใหม่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 **

กลุ่ม 1

รายละเอียด 

- เจาะประเด็นการการเบิกจ่ายเงินประกอบการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน   

คลิ๊ก
- การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 คลิ๊ก

- การจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบเอกสารภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)    คลิ๊ก
- การประชุมสภาท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และการช่วยเหลือประชาชน การเห็นชอบใช้เงินสะสม อย่างไรให้ถูกต้อง
  คลิ๊ก
- หนังสือราชการกับความสำคัญงานธุรการในการใช้ภาษาราชการ การร่างหนังสือ การเขียนโครงการ ตามรูปแบบงานสารบรรณและการเสนอหนังสือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คลิ๊ก

    

** หลักสูตรใหม่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 **

กลุ่ม 2

รายละเอียด 

-  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร สะพานและท่อเหลี่ยมปละแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

คลิ๊ก
-  การสร้างข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานบุคคล กับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทุนการศึกษาและการปรับปรุงตำแหน่ง และการเลื่อนระดับประเภทวิชาการและประเภททั่วไปภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่

 คลิ๊ก

-  แนวทางการใช้ระเบียนรายได้สถานศึกษาร่วมกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP และการฝึกปฏิบัติเขียนโครงการพัฒนาของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   คลิ๊ก
-  วิธีปฏิบัติตามแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา อีกทั้งการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ   คลิ๊ก

    

** หลักสูตรใหม่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 **

กลุ่ม 3

รายละเอียด 

-  การเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิ๊ก
-  กรณีศึกษาข้อบกพร่องประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและแนวทางปฏิบัติรูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิ๊ก

-  วิธีปฏิบัติทีละขั้นทีละตอนตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบ e-GP และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษา    คลิ๊ก
-  ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่น และการใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ประชาชน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
  คลิ๊ก

 

   *********************  

 

Visitors: 509,619