รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

 ดาวน์โหลดที่นี่  

###############################################

** หลักสูตร พิเศษ  2562 ** 

** หลักสูตรพิเศษ 2562 **

 รายละเอียด 
 -  ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  ขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทการติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
 -  บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย คลิก
-   เส้นทางความก้าวหน้า เจาะประเด็นเด็ดการประเมินผลกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานครูส่วนท้องถิ่น คลิก
-   การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับปรับปรุงการเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นในระบบร้อยละที่ถูกต้อง คลิก
-   แนวทางการดำเนินการกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนเด็กแรกเกิด และสภาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
-   บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
-   แนวทางการเตรียมพร้อมการลงสมัครรับเลือก ตั้งภายใต้หลักเกณฑ์ข้อห้าม และเงื่อนไข ตามกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นในหน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น คลิก

 

** หลักสูตรใหม่ เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **  

** เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **

** กลุ่มที่ 1 **

 รายละเอียด 
 -  การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง พร้อมกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา
คลิก
 -  งานธุรการภายใต้ระเบียบงานสารบรรณกับการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การจัดทำหนังสือราชหาร การใช้ภาษาราชการการบันทึกเสนอหนังสือ การเลือกรูปแบบหนังสือราชการ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาการแก้ไขสัญญา การพิจารณาการอุทธรณ์ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ การจำหน่ายพัสดุและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามกฎหมายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
คลิก
 -  แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและเหตุแห่งคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและการเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) คลิก

 

** เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **

** กลุ่มที่ 2 **

 รายละเอียด 
 -  เตรียมพร้อมเรียนรู้หลักเกณฑ์ ข้อห้ามและเงื่อนไขการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
คลิก
 -  ยกระดับคุณภาพพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN)
คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่าย และการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ถูกต้อง
คลิก
 -  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2562 และกฎหมายควบคุมอาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำไปปฏิบัติงาน
คลิก
 -  แนวทางการโอน การรับโอน และการย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะงานในระดับเดิมหรือลดระดับต่ำกว่าเดิมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล คลิก
 -  การเบิกค่าใช้จ่ายสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 คลิก
-  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) ประกอบอัตราของกระทรวงการคลังที่นำมาใช้ในการเบิกจ่าย ภายใต้การเชื่อมโยงแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม (ว119) คลิก

  

** เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **

** กลุ่มที่ 3 **

 รายละเอียด 
 -  งบประมาณและเงินสะสมกับช่วยเหลือประชาชนอย่างไรให้ได้ใจประชาชนในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติในการประชุมสภาท้องถิ่นในบริบทกระทู้ถาม การอภิปราย การรับหลักการวาระ ๑ การแปรญัตติวาระ ๒ และการลงมติวาระ ๓ (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท)
คลิก
 -  โครงสร้างส่วนราชการใหม่ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคนิคการเลื่อนระดับตามมติ ก.กลาง การประเมินและการเลื่อนเงินเดือนครู/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท)
คลิก
 -  การบริหารงบประมาณ และการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) การเบิกจ่ายเงิน และการใช้เงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท)
คลิก
 -  นักบริหารการศึกษาและครูมืออาชีพ การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท) คลิก
-  สุดยอดเทคนิคการทำไฟล์เอกสารต้นฉบับ (Manual) ในเว็บไซด์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ระยะที่ ๒ (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท) คลิก
-  การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยภายใต้การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท) คลิก

  

** เดือนมกราคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 **

** กลุ่มที่ 4 **

 รายละเอียด 
 -  แนวทางปฏิบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์การจัดสวัสดิการสังคมการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเด็กแรกเกิดและสภาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท)
คลิก
 -  1มกราคม๒๕๖๓กับการเริ่มต้นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..๒๕๖๒ประกอบระเบียบและประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกฎหมายอื่น (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท)
คลิก
 -  การลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท)
 คลิก
 -  การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในบริบท: ตรวจสอบก่อนการดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่(มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท) คลิก
 -  ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๒๒ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท) คลิก
 -  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเรื่องการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศการกำหนดบทลงโทษวินัยของข้าราชการครูให้สอดคล้องกับการเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละ และความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ (มีแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรงเอเชีย แอร์พอร์ท) คลิก

  ***************************************************************************************

 

Visitors: 888,892