รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

    หลักสูตรพิเศษ เดือนมกราคม 66     
 

- การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุการบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และกรณีศึกษาข้อพิพาทจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

*******************************************

   หลักสูตรพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 65 - มกราคม 66   

  - แนวทางการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก และการเขียนรายงานประชุมตามระเบียบงานสารบรรณในปัจจุบัน

  - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

  - เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมสภาท้องถิ่นให้ถูกต้อง และศึกษาความบกพร่องจากคดีตัวอย่าง

  - การสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับสถานศึกษาปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 *******************************************


** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 **

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

 - หน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ ว PA ภาคปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของกระบวนการดำเนินการทางวินัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือสำนักงาน ก.กลาง ที่เกี่ยวข้อง
 - การแก้ไขวงเงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกาและเอกสารการเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง
 

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

- การบันทึกบัญชีสถานศึกษา และเทคนิคการตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษาในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลสถานศึกษา ตรวจสอบภายในหรือผู้มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษา
ทบทวนและปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีเพื่อความก้าวหน้าของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดซื้อหรือจ้างการ จัดทำด้านขอบเขตงาน การกำหนดราคากลางการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุการบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2565 และกรณีศึกษาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

 - ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการให้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มธ 0810.6/ว.6907 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565
 - การเขียนแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยตามกลยุทธ์ 4h รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

     

 

** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 **

หลักสูตร กลุ่มที่ 1

-  การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อีกทั้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้อง
-  แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ เช่น การช่วยเหลือประชาชน การจัดกิจกรรมสาธารณะ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าเช่าบ้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-  การเพิ่มทักษะงานสารบัญแบบมืออาชีพ : การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การใช้ QR Code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำด้านขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การปฏิบัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ห่างไกลคดีความและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ในอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

- case study อาคารที่ประสบเหตุโดนดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และการประมาณราคาค่าก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

วินัยและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือสำนักงาน ก. ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนและห้วงเวลาในการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำหรับผู้บริหารและครูปฐมวัย และเอกสารทางการเงินในการรับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาปฐมวัย
หน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

- การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

- เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของสถานศึกษาเรียนรู้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและกรณีศึกษาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
- ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยโปรแกรม excel อัตโนมัติ

    

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

-  ตัวอย่างการจัดทำและเก็บงานของข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว PA

-  เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - แนวทางการปฏิบัติงานและประเด็นปัญหากรณีศึกษาด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

     

******************************************************************************

 

 

 

Visitors: 1,068,103