รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

- 

 โครงการพิเศษ หลักสูตร น่าน - เชียงคาน 

 

*  การกำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน ชื่อฝ่าย และชื่อกลุ่มงานรูปแบบโครงสร้างกองระดับต้น ระดับกลาง สำนักระดับสูง และการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เทคนิคการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภาท้องถิ่นและกรณีศึกษาคดีตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 หลักสูตรพิเศษ 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพ และการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพและการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

   

** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 **

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

- ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี การทำงบการเงินของหน่วยงานลูก (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ และการจำหน่ายสินทรัพย์

- เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แนวทางปฏิบัติการประชุมสภาท้องถิ่นในหน้าที่และบทบาทของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ถูกต้อง

 

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

- การบริหารรายได้รายจ่ายการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินการพัสดุและผลการตรวจสอบข้อบกพร่องของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

-

 

** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 **

หลักสูตร กลุ่มที่ 1

- การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อีกทั้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้อง

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การใช้ภาษาราชการ การใช้ QR code ในหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (หนังสือ ว 845) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (ฉบับใหม่) การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน กรณีศึกษาการถูกทักท้วง การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีสาธารณภัยและการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตในสถานการณ์โรคระบาด และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทและหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

 

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

- คุณภาพการจัดการศึกษา การเงิน การบัญชี และการจัดทำฎีกาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายควบคุมอาคาร การประมาณราคาค่าก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และการออกแบบทางตามมาตรฐานของทางหลวงท้องถิ่น

การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เทคนิคการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำรายงานการควบคุมภาย ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การกำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน ชื่อฝ่าย และชื่อกลุ่มงานรูปแบบโครงสร้างของระดับต้น กองระดับกลาง สำนักระดับสูง และการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 

วิธีการปิดบัญชีสถานศึกษารูปแบบใหม่ (Excel) ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  

 

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

การบันทึกบัญชีระหว่างกันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฉบับใหม่ และสาระสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สวัสดิการเด็กแรกเกิด การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อของบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ

แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2570) 

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

แนวทางการปฏิบัติงานและถอดประเด็นปัญหากรณีศึกษาข้อทักท้วงด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทบาทและหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกใจโดยไม่เกิดการขัดแย้ง แต่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

การประมาณราคาค่าก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางการออกแบบทางตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและกฎหมายควบคุมอาคาร

การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ ความก้าวหน้าในสายงานตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับฉบับใหม่ และขั้นตอนโดยละเอียดในการจ่ายเงินเพิ่มพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์ล่าสุด

การฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2570) และแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

การประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวอย่างคดีการเลือกตั้ง (ใบเหลือง ใบแดง ใบส้ม ใบดำ) ที่สำคัญ

แนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหนังสือ ว 845

 

Visitors: 965,017