รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

--------------------------------------------------

*** หลักสูตรพิเศษ***    

 ** หลักสูตรพิเศษ เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2561 **  

รายละเอียด 

การอบรมเชิงปฏิบัติการกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ (พร้อมแจกตัวอย่างการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของของสถานศึกษาแบบเติมข้อความ) และการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมสอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  คลิก


*** หลักสูตรใหม่ เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2561 หลักสูตรใหม่ ***  

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2561 **  

++ กลุ่ม 1 ++

รายละเอียด 

- สภาท้องถิ่นกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้หมวดรายจ่าย การช่วยเหลือประชาชน การจัดงานและแข่งขันกีฬา การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม ประกอบการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ประชาชน  คลิก
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในบ้านพัก (แนวทางปฏิบัติใหม่) ประกอบกรณีศึกษา เรียนรู้เหตุแห่งการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง คลิก
- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การเปิดเผยราคากลาง นิยาม ‘‘ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน’’การเลือกใช้วิถีการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบ e-market ระบบ e-Bidding ตามกฎหมายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
- งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ขอบเขตการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย การเดินทางไปราชการ การเขียนโครงการอบรมภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
- การใช้ภาษาราชการผิดอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนกับงานธุรการในบริบทการร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ รูปแบบจำแนกงบประมาณประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการใหม่ และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชี e-LAAS คลิก

  

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2561 **  

++ กลุ่ม 2 ++

รายละเอียด 

-  การเขียนร่างขอบเขตของงานด้านการศึกษาตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Term of Reference : TOR) วิธีการได้มาของราคากลางตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเรียนรู้แนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามกฎหมายล่าสุด คลิก
-  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ภายใต้เงินอุดหนุนทั่วไป รายการใดที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณประกอบหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ และรูปแบบจำแนกงบประมาณรายจ่าย ภายใต้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้อง คลิก
- การประชุมสภาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ถูกต้อง คลิก
- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รูปแบบใหม่ คลิก
- ถอดบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ e-GP โดย step by step ด้วยการสอนในระบบ Offline สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา (โรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดให้เกิดประสิทธิภาพ คลิก
- การเพิ่มทักษะการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้ายให้สอดคล้องกฎหมาย คลิก
-  เทคนิคขั้นเทพที่ต้องทำ “ก่อนถูกร้องเรียน” ในการประเมินผล การปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างทุกประเภท สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลใหม่ล่าสุด และองค์ประกอบความผิดทางวินัย ๑๘ ฐานความผิด ที่ต้องทำความเข้าใจ  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2561 **  

++ กลุ่ม 3 ++

รายละเอียด 

การทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาท้องถิ่น พ..๒๕๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP แทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่ แบบตรวจแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
การประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม การกลั่นกรองงบประมาณ พ..๒๕๖๒ ในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิก
เงื่อนไขสำคัญในการนำเสนอผลงานที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานการประเมินความรู้ด้วยการเขียนวิสัยทัศน์ การประเมินด้านทักษะ การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลงาน ทางวิชาการ เกณฑ์การผ่านการประเมินตามมติที่ประชุม ก.. กท. และ ก.อบต. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุด คลิก
เรียนรู้แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก( อายุ ๒-๕ ปี ) ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ..๒๕๖o การประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กล็ก ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ เพื่อส่งเสริมการจัดทำผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ คลิก
แนวทางการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดงานและแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ..๒๕๖๑-..๒๕๖๔) การเสนอโครงการพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..๒๕๖๒ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  เพื่อประโยชน์ของประชาชน คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   

 ** หลักสูตรใหม่ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2561 **  

กลุ่ม 1

รายละเอียด 

- เจาะลึกการประชุมสภาท้องถิ่น วาระ ๑ รับหลักการ วาระ ๒ แปรบัญญัติ วาระ ๓ ลงมติ อย่างไรที่ถูกต้อง ประกอบแนวทางการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และการโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม ดูอย่างไรในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่น คลิ๊ก
- เจาะการปฏิบัติงานกับการแก้ไขปัญหา การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน ภายใต้หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติใหม่และกรณีศึกษาการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องในบริบทการเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบโครงการ กิจกรรมตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิ๊ก
- เจาะประเด็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี และการจัดทำรูปแบบเอกสารและรูปแบบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    คลิ๊ก
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบ หนังสือสั่งการ ภายใต้รูปแบบจำแนกงบประมาณและรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS คลิ๊ก
- การเพิ่มประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อการใช้ภาษาราชการ การร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การทำบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนโครงการต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จ คลิ๊ก
- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายให้สอดคล้องกับกฎหมาย และการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ คลิ๊ก

 

 ** หลักสูตรใหม่ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2561 **  

กลุ่ม 2

รายละเอียด 

- การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑  และการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตามผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิ๊ก
ฝึกปฏิบัติการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างไรให้สอดคล้องข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบฝึกปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการจัดทำรายงาน คลิ๊ก 
 ปัญหาและข้อบกพร่องในการเข้าระบบ e-GP และการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยการนำเสนอทีละขั้นทีละตอนตามหน้าจอของระบบ e-GP ผ่านทางโน๊ตบุ๊คของผู้เข้ารับการอบรม คลิ๊ก
องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ต้องรู้ สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตรที่ต้องทราบ องค์ประกอบความผิดทางวินัย ๑๘ ฐานความผิดที่ต้องศึกษา และสิทธิของผู้ถูกดำเนินการทางวินัยกับกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นน่าสนใจ คลิ๊ก
-  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณด้านรายรับ-รายจ่าย  ประกอบหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๒ ภายใต้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊ก
-  เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ การใช้เงินสะสม  การช่วยเหลือประชาชน ประกอบการประชุมสภาว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง คลิ๊ก
-  การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายใต้การเบิกจ่ายอย่างไรที่ถูกต้องประกอบการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติในบริบท กฎหมาย ระเบียบขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊ก

 

 ** หลักสูตรใหม่ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2561 **  

กลุ่ม 3

รายละเอียด 

ภาคปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์บนระบบออนไลน์(Online) และระบบออฟไลน์ (Offline) การเรียนดูการคำนวณราคากลางย้อนหลังและการคำนวณหาปริมาณเนื้องานและเกณฑ์การเผื่อที่ปลอดภัยจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก คลิ๊ก
การบริหารงานบุคคลมืออาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินโบนัสการเลื่อนระดับ การกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่ง/โครงสร้างส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่ และร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุด คลิ๊ก
 การดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊ก
 บทบาทประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น การเห็นชอบใช้เงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เข้าถึงประโยชน์ของประชาชน คลิ๊ก
- การจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รูปแบบใหม่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ..๒๕๖o สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิ๊ก
- มือใหม่กับการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-GP การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษา คลิ๊ก

 *********************  

 

Visitors: 563,580