รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่

 

***********************

หลักสูตรใหม่ เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรใหม่ * 

 ** หลักสูตร เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภพาพันธ์ 2562 **  

** กลุ่ม 1 **

รายละเอียด 

- การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย รวมถึงการประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม การบริหารงบประมาณ และกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา ในบริบทและบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิก
 - การเพิ่มศักยภาพงานธุรการยุคใหม่ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 - การพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการสำรวจราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างการเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภพาพันธ์ 2562 **  

** กลุ่ม 2 **

รายละเอียด 

 การบริหารการจัดการกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๓) พ..๒๕๖๑ แนวทางการดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรณีตัวอย่างข้อทักท้วงของหน่วยตรวจ คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในระบบ e-GP การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การจัดทำบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษาและมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  การจัดทำแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจและดำเนินการพนักงานจ้างทั้งระบบ แนวทางปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ ของการเลื่อนระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ การขอรับรองบัญชีผู้สอนแข่งขันได้ และการจัดการเม็ดเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนโควตาที่เหลือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ คลิก
-  การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและเตรียมพร้อมรู้กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภพาพันธ์ 2562 **  

** กลุ่ม 3 **

รายละเอียด 

-   การพัฒนาครูพัฒนาเด็กเล็กตามประเด็นคำถามใหม่ของกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ..๒๕๖๑ (NEW SAR) ให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) คลิก
 -  การบริหารงบประมาณ บริบท : การงบประมาณ การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน และการใช้เงินสะสมตามแนวทางระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ คลิก
 -  ปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการจ้างปรึกษา คณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและแนวทางปฏิบัติรูปแบบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  กรณีศึกษาความผิดทางวินัย ๑๘ ฐานความผิด ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้ และความรับผิดชอบทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคำวินิจฉัยกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง คลิก

-  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กับแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้เงินสะสม อย่างไร เพื่อแก้ปัญหาประชาชน คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมกราคม 2561 - เดือนกุมภพาพันธ์ 2562 **  

** กลุ่ม 4 **

รายละเอียด 

 การพาทำแผนพัฒนาการศึกษาของการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษาของสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)การใช้จ่ายเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบไม่ถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง และอัพเดทใช้งานระบบ e-GP กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เน้นเฉพาะสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขการกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ...) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด) ลำดับขั้นในการกำหนดราคาวัสดุในการคำนวณราคากลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคารและงานก่อสร้างประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่น และกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา ในบริบทและบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิก

**************************************************************

----------------------------------------------------

หลักสูตรพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 61 - เดือนมกราคม 62 หลักสูตรพิเศษ* 

 

 ** หลักสูตร พิเศษ **  

รายละเอียด 

แนวทางปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมศักยภาพชุมชน การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
การทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ นโยบายใหม่ ของกระทรวงมหาดไทย/ ผู้บริหารท้องถิ่น ความต้องการใหม่ของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติใหม่ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) คลิก
หลักเกณฑ์ใหม่ แบบฟอร์มใหม่ของการเลื่อนระดับและเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ให้ “ยอดเยี่ยม” การเขียนผลงานในอดีตที่ประสบความสำเร็จให้เข้าตากรรมการประเมินข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตังอย่างการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการต่อสู้คดีที่พลาดไม่ได้ คลิก
การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรเพื่อลดการขัดแย้งในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ คลิก

 

หลักสูตร เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561 หลักสูตรใหม่ * 

 ** หลักสูตร เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561 **  

** กลุ่ม 1 **

รายละเอียด 

- งานธุรการยุคใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณและการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา คลิก
- การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และกรณีศึกษาข้อผิดพลาด คลิก
- การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ส่งผ่านมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
- ระเบียบเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบการจ้างเหมาบริการการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานสาธารณสุข คลิก
- การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การเปิดเผยราคากลาง การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าk)การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
- กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับใหม่) กรณีศึกษาข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และคดีตัวอย่างที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561 **  

** กลุ่ม 2 **

รายละเอียด 

- โครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง : การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การจัดทำแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน และประเด็นความเหมือน/ความต่างของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) คลิก
- แนวทางเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๑๑ ประเภท และการลาของพนักงานจ้าง ๖ ประเภท คลิก
- การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ e-GP กรณีสถานศึกษาท้องถิ่นต้องใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม โครงการจัดงาน โครงการแข่งขันกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาท้องถิ่น คลิก
- เปิดศักราชใหม่การประเมินตนเองของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายใต้นโยบายใหม่ วัตถุประสงค์ใหม่ กติกาใหม่ เวทีใหม่ ผู้เล่นใหม่ และบรรยากาศใหม่   คลิก
- การฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
-  การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้เสียภาษีและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่  คลิก
- รู้ก่อน พร้อมก่อนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภา ท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปละผู้บริหารท้องถิ่น  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561 **  

** กลุ่ม 3 **

รายละเอียด 

- ตัวแบบการเลื่อนระดับและเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ให้ “ WOW “ ตามเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น คลิก
- การจัดทำแผนของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โครงการที่ต้องใช้เงินและโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับสถานศึกษา คลิก
- Professional Learning Community: PLC นวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย ถึงเวลาที่ต้องยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหรือยัง  คลิก
- การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่ายและขอบเขตการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยด้านโรคติดต่อ ด้านเกษตร ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน (แก้ไขใหม่ ฉบับที่๒ พ..๒๕๖๑)  คลิก
- เริ่มต้นปีงบประมาณ พ..๒๕๖๒ กับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
- การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้เงินสะสมการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  คลิก
- การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาที่มุ่งมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ ๒ – ๓ ปี และเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี (๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) และตัวแบบคู่มือการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยฉบับใหม่  คลิก

 

Visitors: 687,617