รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

   ** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566**

 

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

- มือใหม่ฝึกจัดทำ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และการเขียนโครงการเพื่อจ่ายจากเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจกระบวนการงานพัสดุของสถานศึกษาและเรียนรู้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

- แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และหน่วยงานภายใต้สังกัด (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี  และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565

  


** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 **

หลักสูตร กลุ่มที่ 1

- การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การใช้ QR code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำด้านขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การปฏิบัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่และต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  แก้ไข (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่) ในอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

-  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ์หรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ์ พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่) การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ การจัดที่พักอาศัยให้กับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น การฝึกอบรม การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะและการแข่งขันกีฬา การอุดหนุนเงินหน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน และกรณีศึกษาตามคำพิพากษาคดีทุจริตและข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง
-  การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรภายใต้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามกฎหมาย

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

 - หน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ ว PA ภาคปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของกระบวนการดำเนินการทางวินัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือสำนักงาน ก.กลาง ที่เกี่ยวข้อง
 - การแก้ไขวงเงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกาและเอกสารการเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง
การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้เงินสะสมในการดูแลประชาชนและการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่) สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้กฎหมายอย่างไรให้ถูกต้องสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

- การบันทึกบัญชีสถานศึกษา และเทคนิคการตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษาในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลสถานศึกษา ตรวจสอบภายในหรือผู้มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษา
ทบทวนและปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีเพื่อความก้าวหน้าของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดซื้อหรือจ้างการ จัดทำด้านขอบเขตงาน การกำหนดราคากลางการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุการบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2565 และกรณีศึกษาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

- การบริหารจัดการงานสาธารณสุข กรณีการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

 - ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการให้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มธ 0810.6/ว.6907 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565
 - การเขียนแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยตามกลยุทธ์ 4h รองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน การบริหารงาน การตรวจสอบ และการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
- การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่)

       

 

 

Visitors: 1,088,342