รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

 ดาวน์โหลดที่นี่  

###############################################

  * หลักสูตรใหม่ เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 หลักสูตรใหม่ *  

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 **  

** กลุ่ม  1**

รายละเอียด 

 -  หลักสูตร การเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และการนำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ และภาษีป้าย  คลิก
 -  หลักสูตร การพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอราคาการโอนสิทธิเรียกร้อง การงดหรือลดราคาปรับให้คู่สัญญา การจ้างที่ปรึกษา การหักเงินประกันผลงานในสัญญาจ้างการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการบริหารงาน การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ การจำหน่ายพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ eGP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  หลักสูตร งานธุรการกับการใช้ภาษาราชการ: การร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๒)   คลิก
 -  หลักสูตร การศึกษาข้อบกพร่องจากการถูกตรวจสอบ เพื่อนำมาปรับใช้ในลักษณะความสัมพันธ์กับรูปแบบจำแนกงบประมาณในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  คลิก
 -  หลักสูตร แนวทางปฏิบัติการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การเบิกจ่ายและการตรวจสอบภายใต้การจัดงานและแข่งขันกีฬา การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน การใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรอง เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 **  

** กลุ่ม  2**

รายละเอียด 

 -  การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๑ ปฏิบัติโครงการตามนโยบายของรัฐ โครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย  คลิก
 -   หลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ และการฝึกปฏิบัติกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละประเด็นพิจารณาตามตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก
 -   เพิ่มพูนความรู้เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และการจัดฎีการูปแบบใหม่ การจัดทำบัญชีของสถานศึกษารูปแบบใหม่ที่กระทรวงการคลังกำหนด คลิก
 -  การบริหารการเบิกจ่ายเงิน การจัดงานและแข่งขันกีฬา วัสดุ เครื่องแต่งกาย การใช้จ่ายเงินสะสม การจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน การประกันภัยทรัพย์สิน ทุนการศึกษา นักเรียน การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจ คลิก
 -  การเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ คลิก
 -  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ รูปแบบจำแนกงบประมาณรายจ่ายและหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS คลิก
 -  แนวทางปฏิบัติกรณีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 **  

** กลุ่ม  3**

รายละเอียด 

 -  ลุยทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และ PLC เพื่อการพัฒนาวิธีการสอนสมัยใหม่ คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวปฏิบัติใหม่ในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวัน การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) และการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ คลิก
 -  รูปแบบและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินการทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง คลิก
 -  หลักเกณฑ์การโอนใหม่ การประเมินผลครูใหม่ การเลื่อนเงินเดือนครูใหม่ระบบคำนวณเปอร์เซ็นต์ การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆ และพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และรูปแบบจำแนกงบประมาณฉบับใหม่ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   e-LASS ใหม่  คลิก
 -  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กับบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นและคุณสมบัติ  และคุณลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายจัดตั้งฉบับใหม่ พ.ศ. 2562  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 **  

** กลุ่ม  4**

รายละเอียด 

 -  คำอธิบายมาตรฐานและคู่มือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก
 -  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการจัดทำเอกสาร  รูปแบบเอกสารการจำหน่ายพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ตามตาราง ๑  ตาราง  ๒  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  มาตรฐานทั่วไปฉบับใหม่ล่าสุด  การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  การโอนและการรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  การประเมินผลการการปฏิบัติงานข้าราชการครู  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูแบบเปอร์เซ็นต์กับสิทธิการลาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง  และการเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตร คลิก
 -  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกอบรูปแบบจำแนกงบประมาณ และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  ภายใต้กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ  คลิก
 -  การประชุมสภาท้องถิ่น  และการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรที่ถูกต้อง  คลิก
 -  แนวทางการใช้จ่ายเงิน  การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  ในบริบทการจัดงานและแข่งขันกีฬา  การช่วยเหลือประชาชน  การใช้จ่ายเงินสะสม  การจ้างเหมาบริการ  การจ่ายค่าตอบแทน  การจ่ายเงินสาธารณภัย  การเดินทางไปราชการ  การฝึกอบรม  ค่าเช่าบ้าน  การประกันภัยทรัพย์สิน  ทุนการศึกษานักเรียนอย่างไรที่ถูกต้อง  คลิก

 

  * หลักสูตรใหม่ เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 หลักสูตรใหม่ *  

 ** หลักสูตร เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 **  

** กลุ่ม  1**

รายละเอียด 

 -  ยุคสมัยกับงานธุรการ ที่ต้องเรียนรู้: วิธีการจดเขียนรายงานการประชุมเทคนิคการจับประเด็น สรุปประเด็น เพื่อจัดทำรายงานการประชุมการบันทึกเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาสำหรับการร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการและการเลือกใช้รูปแบบหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้งแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องลดความขัดแย้งและเป็นไปตามกฎหมาย
คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปการงดหรือลดค่าปรับให้คู่สัญญา การตัดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน การจ้างที่ปรึกษา การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการบริหารงาน การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมตามตาราง ๑ และตาราง ๒ การจำหน่ายพัสดุ การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
คลิก
 -  การเตรียมการและการบริหารจัดการนำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่
 คลิก
 -  การเบิกจ่าย การตรวจสอบ อย่างไรให้ถูกต้อง ภายใต้การจัดงานและการแข่งขันกีฬา การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น การใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม (ระเบียบแก้ไขใหม่) การช่วยเหลือประชาชน (ระเบียบแก้ไขใหม่) การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน (ระเบียบใหม่) การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน (ระเบียบแก้ไขใหม่) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (ระเบียบใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คลิก
 -  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบหนังสือสั่งการภายใต้รูปแบบจำแนกงบประมาณ และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
 คลิก
 -  ศึกษาข้อบกพร่องการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ถูกต้องภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ในลักษณะคู่ขนานและสัมพันธ์กันภายใต้รูปแบบจำแนกงบประมาณ  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 **  

** กลุ่ม  2**

รายละเอียด 

 -  การจัดทำแผน การลดพนักงานจ้างตามภารกิจ สิทธิการลาของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจ้าง  การไม่ต่อสัญญาจ้าง เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) การแต่งกายและเครื่องแบบของพนักงานจ้าง คลิก
 -  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ e-GP การจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา และการจัดทำบัญชีของสถานศึกษาตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่ คลิก
 -  บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อีกทั้งการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คลิก
 -  การบูรณาการแผนชุมชน แผนหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล และแนวทางการประสานโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการเพิ่มเติมแผน การเปลี่ยนแปลงแผน การแก้ไขแผน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๓ ภายใต้ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  ถอดรหัสความบกพร่อง นำมาปรับใช้ให้ถูกต้อง กรณีการบริหารการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายเงิน การจัดงาน และแข่งขันกีฬา การใช้จ่ายเงินสะสม การจ้างเหมาบริการ การจ่ายค่าตอบแทน การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน การประกันภัยทรัพย์สิน ทุนการศึกษานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
 -  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ อย่างไรให้สอดคล้องรองรับกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการประกอบรูปแบบงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  คลิก
 -   การแก้ปัญหาและวิธีปฏิบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ตามระเบียบแก้ไขใหม่ถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ภายใต้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 **  

** กลุ่ม  3**

รายละเอียด 

 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่: ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา ข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ วิธีการคำนวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ตามระบบประกันคุณภาพ
คลิก
 -  การจัดแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำงบประมาณของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่
คลิก
 -  บทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตอน: การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ อย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
 -  ความผิดทางวินัยที่เคยเกิดขึ้นกับพนักงานส่วนท้องถิ่นในทุกตำแหน่ง กรณี ป.../.../.../สตง. ชี้ข้อมูลความผิด การอุทธรณ์และโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ไม่ได้รับการพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด อายุความตามคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
 คลิก
 -  สาธารณภัยกับการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แกไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ..๒๕๖๑ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายพัสดุภาครัฐในภารกิจบทบาทและหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 คลิก
 -  เจาะลึกการฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กต. (กวจ) ๐๔๐๕./ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตาราง ๑ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาราง ๒ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายพัสดุภาครัฐ
 คลิก
 -  การตราข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..๒๕๖๓ ภายใต้การตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างไรเรียกว่าจัดทำงบประมาณรายจ่ายถูกต้อง  คลิก

 

 ** หลักสูตร เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 **  

** กลุ่ม  4**

รายละเอียด 

 -  ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้จ่ายเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อเนี่อง พ.ศ. ๒๕๖๓ และการนำมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  (มาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) ไปใช้ในงานสอนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน คลิก
 -  การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รายละเอียดภาคปฏิบัติการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรณีตัวอย่างข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและกฎหมายควบคุมอาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องนำไปปฏิบัติงาน คลิก
 -  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นกับบทบาท และหน้าที่การประชุมสภาท้องถิ่นให้ราบรื่นลดความขัดแย้งได้อย่างไร ภายใต้ยุคสมัยปัจจุบัน  คลิก
 -  วิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสายงานปฏิบัติและการสอบคัดเลือก การคัดเลือกสายงานผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ใหม่ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น วิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ  คลิก
 -  การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบแนวทางการเบิกจ่ายเงินอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  คลิก

  

Visitors: 767,743