รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

   

** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 **     

หลักสูตร กลุ่มที่ 1

 - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

 - การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ QR code  ในหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลางการ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจสอบรับพัสดุ การบริหารพัสดุการ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

 

   

** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 **    

หลักสูตร กลุ่มที่ 1

- การใช้ภาษาราชการกับการเริ่มต้นร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการการเพิ่มประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ เทคนิคการเขียนโครงการต่าง ๆ ตามภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ

- การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การบริหารวัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - แนวทางและรูปแบบการประชุมสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และถูกใจโดยลดความขัดแย้งของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

 - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

 - การเบิกค่าใช้จ่านในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารภัยและด้านคุณภาพชีวิตและการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

- การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การตรวจสอบรายได้ รายจ่าย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการพัสดุของสถานศึกษา

- แนวทางการตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 และการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

- การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา

 - การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

 ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการบันทึกบัญชีสถานศึกษาและโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์พร้อมการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์และการจัดทำรายงาน สท. 1-3

-  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

- เจาะประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- วิธีการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการครองตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่และข้อผิดพลาดของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและการประชุมสภาม้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง

- วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการบัญชีการพัสดุการจัดทำรายงานการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย (ฉบับใหม่) และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS
- การกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุด และการฝึกปฏิบัติการจัดทำคู่มือการเลื่อนระดับ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมและเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 –2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
บทบาทหน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

   

 

Visitors: 993,833