รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดที่นี่

 ดาวน์โหลดที่นี่  

###############################################

** หลักสูตร เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

 

** เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

** กลุ่มที่ 1 **

 รายละเอียด 
 -  แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา การจำหน่ายพัสดุการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามกฎหมายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  งานสารบรรณในบทบาทการเพิ่มประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การเลือกรูปแบบหนังสือราชการ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการภายใต้ระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก
 -  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย รวมถึงการประชุมท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม และกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา ในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คลิก
 -  เจาะลึกแนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก
 -   การควบคุมภายใน การจัดทำรายงาน วิธีการประเมินผล และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อีกทั้งวิธีและแนวทางการตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินสะสม
คลิก
 -   เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) หลังยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก

 

** เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

** กลุ่มที่ 2 **

 รายละเอียด 
 -  Checklist การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน   *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นในบริบท การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง ถูก ใจ และเข้าใจตรงกัน อีกทั้ง การรับทราบแนวทางเตรียมพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -  แนวทางการปิดบัญชีสถานศึกษา การใช้จ่ายเงินสามเดือนแรกเมื่อรายได้ไม่เพียงพอ การจัดทำหน้าฎีการูปแบบใหม่ อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก 
 -   ความคิดสร้างสรรค์(idea) ในการจัดทำผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานและคู่มือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -   การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดทำฎีกาของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -   ความสัมพันธ์ภายใต้แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการจัดงานและแข่งขันกีฬา การจ้างเหมาบริการ การใช้เงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
-   การดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชน เด็กแรกเกิด ในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก

 

** เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

** กลุ่มที่ 3 **

 รายละเอียด 
 -  การบริหารการศึกษาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ : แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ระเบียบรายได้สถานศึกษา การเลือนขั้นเงินเดือน และการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก
 -  เพิ่มการรับรู้เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย คลิก
 -  การเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น คลิก
 -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และค่าเช่าบ้านอย่างไรให้ถูกต้อง คลิก
 -   การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รายละเอียดภาคปฏิบัติการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรณีตัวอย่างข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและกฎหมายควบคุมอาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำไปปฏิบัติงาน
คลิก
 -  การเลื่อนเงินเดือนและการได้รับเงินเดือนข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ 30 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (ต้องเรียกเงินคืนหรือไม่) และวิธีการเขียนผลงานการเลื่อนระดับ (ให้ผ่าน)
คลิก

 

** เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 **

** กลุ่มที่ 4 **

 รายละเอียด 
 -  แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา และสถานศึกษา (ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน) และแนวทางปฏิบัติใหม่ในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -  เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีศึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ช. , ป.ป.ท. หรือ สตง. ชี้มูลความผิด *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -   สาธารณภัยกับแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและการใช้จ่ายเงินกรณีก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุอย่างไรให้เข้าถึงประชาชน และภารกิจตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบันให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -  ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในบทบาทการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรให้ได้ใจประชาชน และแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อประชาชน *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ* คลิก
 -   บุคลากรท้องถิ่นกับการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และการบริหารงบประมาณ การใช้เงินสะสมภายใต้สามเดือนแรกของปีงบประมาณอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก
 -   การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างไรให้ถูกต้อง *มีแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก วันที่ 8-10 โรงแรมเอเชียชะอำ*
คลิก

   

************************************************************** 

Visitors: 830,323