รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเร

โดย: นางสาวสอางค์ วัฒนะนุกูล [IP: 184.22.31.xxx]
เมื่อ: 2022-08-04 16:51:56
ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสอางค์ วัฒนะนุกูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีวัตถุประสงค์ในการทดลอง ดังนี้ (1) เพื่อหา ประสิทธิภาพของกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนา ความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนเขื่อนบางลาง ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถการใช้ กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม กลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่น พื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง จำนวน 24 เกม (2) แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง จำนวน 24 แผน (3) แบบประเมินความสามารถในการ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 11กิจกรรม จำนวน 6 ด้าน รวม 11 รายการ และ(4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลางที่มีต่อการจัด กิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น จำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการทดลอง พบว่า

1. กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90.89/95.45

2. ผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง หลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเขื่อนบางลาง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม กลางแจ้ง โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น อยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448