การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

โดย: สัญญา สันสะและ [IP: 223.204.249.xxx]
เมื่อ: 2022-08-03 19:26:05
บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

ผู้วิจัย นายสัญญา สันสะและ

ปีการศึกษา 2563

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 2) พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ ยืนยันและประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด คือ 1) ด้านการสำรวจและประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 2) ด้านการศึกษาค้นคว้า ติดตามข่าวสารใหม่ ๆ ทางวิชาการ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 3) ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด 4) ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย และผลการประเมินความเหมาะสมการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 4.67 และผลการประเมินความเป็นไปได้การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 4.66


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,684