การพัฒนาชุดทักษะการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 สร้างหุ่นยนตร์หนอนกระดึ๊บ กระดึ๊บ : ( Inchworm Robot)ในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระด

โดย: นางสาวสาลิกา สำเภาทอง [IP: 14.207.127.xxx]
เมื่อ: 2022-07-30 17:33:46
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) โดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเข้าใจหลักการนำเทคโนโลยี Microcontroller ที่สั่งงานอัตโนมัติ มาประมวลผล ควบคุมการทำงานโดยการเขียนโปรแกรมภาษาซี สร้างพัฒนาหุ่นยนตร์หนอนกระดึ๊บ กระดึ๊บ : (Coding with Inchworm Robot) ให้สามารถทำงานได้ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เพื่อสร้างพัฒนาหุ่นยนตร์หนอนกระดึ๊บ กระดึ๊บ : (Coding with Inchworm Robot)ในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร ตามเกณฑ์ 80/80 3.เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนจากการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 สร้างพัฒนาหุ่นยนตร์หนอนกระดึ๊บ กระดึ๊บ : ( Inchworm Robot)ในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร 4.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 สร้างพัฒนาหุ่นยนตร์หนอนกระดึ๊บ กระดึ๊บ : ( Inchworm Robot) ในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 34 คน โดยทดลองใช้ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 ระยะ เวลาที่ใช้ 7 ชั่วโมง แผนการทดลอง คือ One Group Pretest – Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใช้ชุดฝึกทักษะมีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะ นักเรียนมีความคิดเห็นว่าชุดฝึกทักษะทำให้นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียน สรุปเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและนักเรียนมีความสามารถในการ ออกแบบเขียนโปรแกรมได้อยู่ในระดับดีมาก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,279