แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อนวัตกรรม การสร้างสื่อแบบ AR ด้วย Aurasma ร่วมกับ PowerPoint เพื่อพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โดย: นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ [IP: 1.47.20.xxx]
เมื่อ: 2022-07-27 13:20:51
ชุดสื่อการสอนสื่อแบบ AR ด้วย Aurasma ร่วมกับ PowerPoint เพื่อพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Shop ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา และฝึก

ทักษะทางภาษาด้านคำศัพท์ โดยคณะผู้จัดทำร่วมกันเรียบเรียงเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม ผสานความเข้าใจลักษณะของภาษาอังกฤษ ตระหนักรับรู้ในความงามของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา กระบวนการคิดและการบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและกระตุ้นความสนใจ สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาเหมาะแก่วัย ระดับชั้น อย่างสูงสุดเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานการคิดเชื่อมโยงในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นไทยรวมทั้งการนำความรู้และความคิดไปใช้เป็นแนวทางในการติดต่อสื่อสารในการดำเนินชีวิตต่อไป


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448