รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ

โดย: รัตติรส [IP: 1.10.223.xxx]
เมื่อ: 2022-07-24 18:42:16
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา : รัตติรส กันเกิด

ปีที่ศึกษา : 2563

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านบาโหย ต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านบาโหย ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 27 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบาโหย ปีการศึกษา 2563 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านบาโหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2563 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านบาโหย ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านบาโหย ปีการศึกษา 2563 ( E1) / ( E2) เท่ากับ 84.10 / 89.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ มี ¯x = 19.81 (S.D = 3.16) และก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ มีค่า ¯x = 26.89 (S.D = 1.34) โดยก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ แตกต่างกันอย่างมีสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านบาโหย ในการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุดคือมี ¯x = 4.77 (S.D = 0.34)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,684