รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย

โดย: ดร.วรกมล สุตะวงค์ [IP: 171.4.236.xxx]
เมื่อ: 2022-07-21 15:14:32
บทคัดย่อรูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาปัญหาจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย

2.เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย

3.เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสา ดังนี้ 3.1 เปรียบเทียบจิตอาสาของนักเรียนก่อน-หลังใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสา 3.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสา 3.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสา 3.4 ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสา 3.5 ศึกษาความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่มีต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 236 คน โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย

1.1 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน

จังหวัดเชียงราย ตามความคิดของครูโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

1.2 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงรายตามแนวคิดของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนไม่มีน้ำใจ ไม่เสียสละ เห็นแก่ตัว ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีไมตรีต่อกัน ขาดความรับผิดชอบ ไม่ช่วยสังคมในสิ่งที่นักเรียนช่วยได้และทำลายสิ่งของสาธารณะ

2. รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการนิเทศติดตามผลการประเมินของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีคุณภาพในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

3. ผลการนำรูปแบบไปใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย

3.1 ผลการเปรียบเทียบก่อนการใช้รูปแบบและหลังการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย พบว่า หลังการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงรายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงรายในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงรายในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงรายในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.5 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่มีต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,001