รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน

โดย: ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ [IP: 159.192.177.xxx]
เมื่อ: 2022-07-19 17:14:00
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 2) เพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงานของโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการห้องสมุด ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 203 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Rating Scale) จำนวน 10 ฉบับ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการใช้ห้องสมุดของนักเรียน 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์/เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้1. ผลการประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม ในการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จากการสนทนากลุ่ม พบว่า มีจุดแข็งและโอกาสที่เอื้อและสนับสนุนให้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา และผลการประเมินด้านบริบทของโครงการมีความสอดคล้องและความต้องการที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะห้องสมุดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในระดับมากที่สุด2. ผลการประเมินด้านปัจจัยหรือทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีความเหมาะสมและความเพียงพอ อยู่ในระดับมาก3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า รูปแบบการดำเนินโครงการโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า4.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก4.2 นิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน โดยรวมปฏิบัติในระดับมากที่สุด4.3 สภาพการใช้ห้องสมุดโรงเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับมาก4.4 ผลการพัฒนาห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำห้องสมุดโรงเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการห้องสมุด และครู มีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามชั้นเรียนพบว่า ทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด4.6 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อยู่ในระดับมากที่สุด4.7 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน ได้รับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนหลายรายการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,443