การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษ

โดย: นิทัศน์ ถวิลเวทิน [IP: 1.20.147.xxx]
เมื่อ: 2022-07-18 15:37:47
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย นิทัศน์ ถวิลเวทิน

ปีที่ศึกษา 2564

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โดยใช้โครงงาน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลาก ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) แบบสัมภาษณ์ 2) รูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน 3) แบบประเมินความเหมาะสม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้โครงงาน และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความ

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัด การเรียนมุ่งให้นักเรียนเกิดความท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนอยากเรียนโดยแสวงหาความรู้จากการสืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมในการเลือกและตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจให้นักเรียนซึ่งมีความรู้ต่างกัน ได้แสดงออกอย่างเท่ากัน

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้รูปแบบ “MLT Model” ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing : P) 2) การลงมือปฏิบัติ (Learning by doing : L) 3) การถ่ายโยงความรู้ (Transfer : T)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1) ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) การหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าได้ค่าประสิทธิภาพ 82.41/83.46 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การประเมินทักษะการเรียนรู้โครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1) การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า (1) ปรับปรุงคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับวิธีการประเมินผลให้ตรงตามความสามารถของนักเรียน (2) ปรับปรุงขั้นตอนการสอนให้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ำซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ (3) ปัญหาเรื่องวิธีการสอนที่มักพบอยู่เสมอ คือ ครูต้องเปลี่ยนวิธีการสอนจากรูปแบบการสอนแบบบรรยาย เป็นการสอนแบบส่งเสริมทักษะความคิดของนักเรียน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปราย การสืบค้นข้อมูลคำสำคัญ : แนวทางชีวิตวิถีใหม่ การเรียนแบบโครงงาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448