รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเ

โดย: นางไซลานี เจะสนิ [IP: 184.22.46.xxx]
เมื่อ: 2022-07-18 09:01:39
ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไม้แก่น

ชื่อผู้รายงาน นางไซลานี เจะสนิ

สาขา การศึกษาปฐมวัย

ปีที่ศึกษา 2565

รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีวัตถุประสงค์ในการทดลอง ดังนี้ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่มให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่ม และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่ม ประชากรที่ได้แก่ นักเรียนชาย–หญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 24 กิจกรรม (2) แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 24 แผน (3) แบบประเมินวัด ความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ และ (4) แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียน สร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่ม จำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการทดลอง พบว่า

1. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90.50/94.38

2. ความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่ม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่ม อยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,271