รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเ

โดย: นายบัณฑิต คงประสิทธิ์ [IP: 184.22.142.xxx]
เมื่อ: 2022-07-15 06:35:33
ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจะรัง

ชื่อผู้รายงาน นายบัณฑิต คงประสิทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจะรัง ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจะรัง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจะรังในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น ที่มีต่อพัฒนาการความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1-3 โรงเรียนบ้านจะรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) คู่มือการจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น จำนวน 25 เกม (2) แผนการจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ จำนวน 25 แผน (3) แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 11 กิจกรรม และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Arithimetic:Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการทดลอง พบว่า

1. กิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจะรัง มีประสิทธิภาพ 80/80 หรือ 90.42/95.08

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจะรัง มีการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่หลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจะรัง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น ที่มีต่อพัฒนาการความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ อยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,667