การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพ เพื่อพัฒนา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กระดับปฐมวัย

โดย: โสภา [IP: 61.90.29.xxx]
เมื่อ: 2022-07-11 19:31:11
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพ เพื่อพัฒนา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 2-3 ปี)

ผู้วิจัย โสภา ผลผาเลิศ

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู-โคกเพ็ก

ปีที่พิมพ์ 2562บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพ เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพ เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กระดับปฐมวัย 3) เปรียบเทียบการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพ เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กระดับปฐมวัย และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กระดับปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่เด็กระดับปฐมวัย (อายุ 2-3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู-โคกเพ็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 2-3 ปี) แผนการจัดประสบการณ์ แบบทดสอบวัดความ สามารถในการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัด ประสบการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 2-3 ปี) (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 87.50/84.17 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพ เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 2-3 ปี) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6923 แสดงว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.23

3. คะแนนทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพ เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กระดับปฐมวัย สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่องการฉีก ตัด ปะกระดาษภาพ เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กระดับปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (µ = 2.79,  = 0.41)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448