" การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ" สำหรับนักเรียน

โดย: คุุณครูรัมภาพร ศรีสุข [IP: 223.206.219.xxx]
เมื่อ: 2022-06-14 22:15:06
ชื่อเรื่องงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ผู้วิจัย รัมภาพร ศรีสุข

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจใน

การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2)เพื่อพัฒนารูปแบบทักษะการอ่าน

เพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบโดย

ประยุกต์ใช้วิธีการแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4)เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน

เพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริม

ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 5 แผน รวม 15 ชั่วโมง แบบ

ประเมินความเหมาะสมรูปแบบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการอ่าน

เพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t–Test (Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า การสอนโดยใช้เทคนิค CIRC นักเรียนมีความต้องการ

ให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบใหม่ ๆ เห็นความสำคัญของการนำรูปแบบการ

สอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนักเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนแบบ

กลุ่มโดยชอบให้มีการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดกลุ่มแบบคละ

ความสามารถทำให้นักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลางและเรียนอ่อนมีปฏิสัมพันธ์กันในทางที่ดี จึงให้

ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มจนสำเร็จ นักเรียนจึงเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานสนใจที่

เรียนด้วยรูปแบบการสอนใหม่ ๆ

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน

เพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.19/86.57 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบร่วมมือเทคนิค CIRC

ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กับกลุ่มควบคุมที่สอนโดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบปกติ พบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินผลความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448