รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร

โดย: นางสุทารัตน์ ยี่แก้ว [IP: 27.55.83.xxx]
เมื่อ: 2022-06-11 20:35:31
บทคัดย่อชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร

ผู้รายงาน นางสุทารัตน์ ยี่แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้างฉัตร

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการพอเพียงโรงเรียนเทศบาล

ห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต กลุ่มประชากรทั้งหมด จำนวน 114 คน ได้แก่ ครูผู้สอนปฐมวัย 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 7 คน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 50 คน และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 50 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม 4 ฉบับ แบบประเมิน

2 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของครูผู้สอนปฐมวัยและคณะกรรมการสถานศึกษาต่อโครงการโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของครูผู้สอนปฐมวัยและคณะกรรมการสถานศึกษาต่อโครงการโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของครูผู้สอนปฐมวัยและคณะกรรมการ

สถานศึกษาต่อโครงการโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของครูผู้สอนปฐมวัยต่อโครงการโรงเรียน

พอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร มีความคิดเห็นโดยรวมด้านผลผลิตของการประเมินกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 1) กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด 2) กิจกรรมปลูกผักสวนครัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3) กิจกรรมจำหน่ายขายเป็น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4) กิจกรรมทำอาหาร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และ 5) กิจกรรมถอดบทเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

5. ผลการประเมินผลผลิตอื่น ๆ ของโครงการโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร

สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร สรุปได้ดังนี้

5.1 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 50 คน เฉลี่ยโดยรวม มีพัฒนาการตามมาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ 6.3 ประหยัดและพอเพียง สภาพที่พึงประสงค์ ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 84.00

5.2 ครูผู้สอนปฐมวัย มีความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียน

พอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร อยู่ในระดับมาก และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร อยู่ในระดับมากที่สุดคำสำคัญ : การประเมินโครงการ , โรงเรียนพอเพียง และการประเมินแบบ CIPP


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,685