การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น

โดย: จุฑามาศ [IP: 1.10.209.xxx]
เมื่อ: 2022-06-08 15:51:38
่ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น

ผู้วิจัย นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงำน โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น ในครั งนี เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and

Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื นฐานในการบริหารงาน

วิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น 2) สร้างและ

พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของ

โรงเรียนบ้านดงเย็น 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น และ 4) ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียน

บ้านดงเย็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี จ านวน 66 คน ได้แก่ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้ านดงเย็น อ าเภอน าพอง จังห วัดขอนแก่น ปีการศึกษ า 2562 จ านวน 4 คน

2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน โรงเรียนบ้านดงเย็น อ าเภอน าพอง จังหวัดขอนแก่น

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 คน 3) นักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น อ าเภอน าพอง จังหวัดขอนแก่น

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น อ าเภอน าพอง จังหวัด

ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 คน (โดยก าหนดให้นักเรียน 1 คน มีผู้ปกครอง 1 คน)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ

รูปแบบ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ย (

X

) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐานในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น พบว่า จากผลการประเมินภายในสถานศึกษาจุดที่

ควรพัฒนาที่เป็นสภาพปัญหาคือ โรงเรียนยังขาดบุคลากร บุคลากรไม่ครบชั นเรียนและไม่ครบ

ตามวิชาเอก ครูควรได้รับการพัฒนาตรงตามความสามารถและความถนัด ขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ใน

ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น โทรทัศน์คอมพิวเตอร์เป็นต้น และจากสภาพปัญหาดังกล่าว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,001