รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว

โดย: นายอุดร แก้วเลิศ [IP: 183.88.179.xxx]
เมื่อ: 2022-05-08 11:24:20
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนซ่อมเสริมโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบว่า1. ประสิทธิภาพของสถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว มีประสิทธิภาพ 94.13/92.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ที่เรียนซ่อมเสริมทักษะการเขียนโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนหลังเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.65) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.30) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 18.35 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 61.17

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,449