รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Ordina

โดย: นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ [IP: 159.192.132.xxx]
เมื่อ: 2022-05-02 13:57:33
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,093 คน จาก 214 โรงเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 488 คน จาก 54 โรงเรียน (จำนวนนักเรียนและโรงเรียนที่ทำการทดสอบ คือโรงเรียนที่มีความประสงค์รับการทดสอบ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2564 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดำเนินการสอบตามมาตรการห้องสอบสีขาวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ โดยใช้ 1 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนต่อ 1 สนามสอบ ซึ่งกรรมการกำกับห้องสอบของแต่ละสนามสอบมีหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางเพื่อประสานการสอบและกรรมการคุมสอบจากครูประจำการ 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ โดยสลับครูคุมสอบต่างโรงเรียนทั้ง 2 คน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ซึ่งสรุปผลการศึกษาอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้

สรุปผลการศึกษา

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการ ศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 37.26 โดยจำแนกตามคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 48.94 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 34.36 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 32.80 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา อังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย 32.93

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการ ศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 30.00 โดยจำแนกตามคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 44.96 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 20.45 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 28.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย 25.85

2. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ พบว่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมลดลง จากปีการศึกษา 2563 เมื่อทำการพิจารณาคะแนนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมลดลง เมื่อทำการพิจารณาคะแนนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,684