การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนร

โดย: นิซารีปะห์ นิสนิ [IP: 223.204.220.xxx]
เมื่อ: 2022-04-30 21:32:54
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

ผู้รายงาน นางนิซารีปะห์ นิสนิ

ปีการศึกษา 2561บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา จำนวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจำนวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย

ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบวิลคอกซัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) พบว่ามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.54/87.20 เปฌรไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.60, SD = 0.47)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,279