การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้

โดย: นางสาวธัญชนก จาดดำ [IP: 182.53.46.xxx]
เมื่อ: 2022-04-25 14:43:18


ชื่องานวิจัย การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language)

ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ผู้วิจัย นางสาวธัญชนก จาดดำ

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 และ การทดลองใช้การนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์

Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน เป็นครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบบทดสอบ แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้ทดลองหาประสิทธิภาพได้ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 89.56 /85.20 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนด้วยการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการจัดการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ของครูผู้สอนที่ได้จากการนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีผลการนิเทศ ติดตาม โดยรวมมีคุณภาพมาก

4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,666