รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาความมีวินัยในตนเอง โดยใช้เทคนิคการตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

โดย: นางสุภัค วงศ์สกุลหล่อ [IP: 124.122.45.xxx]
เมื่อ: 2022-04-22 16:18:22
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาความมีวินัย

ในตนเองโดยใช้เทคนิคการตั้งคําถาม แบบ R-A-C

สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อผู้รายงาน : นางสุภัค วงศ์สกุลหล่อ

ปีที่ศึกษา : 2557บทคัดย่อการศึกษาในครั้งนี้มีจุคมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้เทคนิค การตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80 / 80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้ เทคนิคการตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้เทคนิคการตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยได้ทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ แบบเดี่ยว จํานวน 3 คน แบบกลุ่มเล็ก จํานวน 9 คน และทดลองใช้ภาคสนาม จํานวน 30 คน และได้ทดลองใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จํานวน 13 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test) จากนั้นได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาความมีวินัย ในตนเองโดยใช้เทคนิคการตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1ในด้านประโยชน์ และบรรยากาศ ของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 3 ระดับ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ

ค่าเฉลี่ย (x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา พบว่า

1.ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาความมีวินัย ในตนเองโดยใช้เทคนิค การตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และเมื่อนํา ชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียน 30 คน ตามเกณฑ์ 80 180 พบว่า ชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.67 /85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด

2. ผลการเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้เทคนิค การตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนา ความมีวินัยในตนเองโดยใช้เทคนิค การตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในด้านประโยชน์และบรรยากาศ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448