ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย: สาวิตรี [IP: 1.1.190.xxx]
เมื่อ: 2022-04-17 21:21:28
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์

หน่วยงาน โรงเรียนปลาปากวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ปีที่ทำการศึกษาค้นคว้า 2564บทคัดย่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2564 เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการแก้ปัญหา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน 29 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการศึกษาคือ The One - Group Pretest- Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ชุด

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 แผน เวลา 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไป มีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.815แบบทดสอบหลังเรียนชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1-3 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ชุดละ 10 ข้อ 10 คะแนน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test Dependent Sample

ผลการศึกษาพบว่า

1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.77/79.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับมากขึ้นไป
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,276