รายงานการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

โดย: นายสุภัทรชัย กระสินหอม [IP: 61.7.180.xxx]
เมื่อ: 2022-03-30 16:40:30
รายงานการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาคู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2.) เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มีต่อการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 54 โรงเรียน ที่มีความประสงค์เข้ารับการการประเมินเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จำนวน 54 โรงเรียน เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 108 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน รวมเป็นจำนวน 54 คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนละ 1 คน รวมเป็นจำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มีต่อการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมทุกด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม

3. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มีต่อการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดคำสำคัญ : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ., คู่มือนิเทศ, แบบร่วมพัฒนา.


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,262