การประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี

โดย: แวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง [IP: 223.204.216.xxx]
เมื่อ: 2022-03-25 20:45:59
ชื่อรายงาน การประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี

ผู้รายงาน นางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง

ปีการศึกษา 2562การประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี

การประเมินโครงการครั้งนี้ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 7 คน ข้าราชการครู (ผู้สอน) จำนวน 10 คน พนักงานราชการ (ผู้สอน) จำนวน 5 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน ธุรการจำนวน 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ภารโรง จำนวน 1 คน ผู้ปกครอง จำนวน 152 คน นักเรียน จำนวน 152 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 333 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งการวัดออกเป็น 5 ระดับ 4 ด้าน จำนวน 4 ฉบับ คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ

1. การประเมินในด้านบริบทของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.54, S.D. = 0.61)

2. การประเมินในด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.70, S.D. = 0.49 3. การประเมินในด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.56, S.D. = 0.54) 4. การประเมินผลด้านผลิตของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.56, S.D. = 0.53)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,687