การพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรของโรงเรียนบ้านบ่อ ยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

โดย: นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ [IP: 223.206.244.xxx]
เมื่อ: 2022-03-24 16:36:37
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรของโรงเรียนบ้านบ่อ

ยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผู้ศึกษา นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ปีการศึกษา 2563บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจของบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อ

ยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท และ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) รูปแบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) รูปแบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินผล (Evaluation : E) รูปแบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.92 และประสิทธิผลของโรงเรียนมีค่าความเชื่อมั่น 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับแรงจูงใจของบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนอง มะโมง จังหวัดชัยนาท โดยรวมและรายปัจจัยอยู่ในระดับมาก

2. ประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

3. ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ได้รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคือ CRACC Model ได้แก่ ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Readership) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Achievement)

ด้านสมรรถนะของครู (Competence) และ ด้านความคาดหวังของชุมชน (Community) หากจะพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาทให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องโรงเรียนจะนำเอาองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน มาดำเนินการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาทอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,144,141