เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย: ยาวิระ หลังปูเต๊ะ [IP: 1.46.2.xxx]
เมื่อ: 2022-03-05 08:04:42
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก

ชื่อผู้วิจัย นางยาวิระ หลังปูเต๊ะ

ปีที่วิจัย 2562-2563บทคัดย่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการบริหาร 2) สร้างรูปแบบ 3) ทดลองใช้รูปแบบ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบและหาคุณภาพของรูปแบบ 3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารกับกลุ่มตัวอย่าง และ 4) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหาร

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก มีการดำเนินงานตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ในระดับมาก เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ กระบวนการดำเนินงาน แนวทางในการประเมิน และเงื่อนไขความสำเร็จ โดยกระบวนการดำเนินงานของรูปแบบ SEE-PLC Model ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ (Study and analyze) กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Efficient operation process)กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการประเมินผล (Evaluation) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2563 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 ครูผู้สอนมีระดับการปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีมาก และ 4) ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,681