รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจอง ประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉล

โดย: นางสาวนงนุช เทียนธรรม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ [IP: 101.51.94.xxx]
เมื่อ: 2022-03-02 14:50:29
บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และเพื่อประเมินพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาล ปีที่ 3 จำนวน 5 เรื่องคือ เรื่องที่ 1 ทิศทาง เรื่องที่ 2 รูปร่าง เรื่องที่ 3 อาหารดีมีประโยชน์ เรื่องที่ 4 เทคโนโลยีและเรื่องที่ 5 คมนาคม 2) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 22 แผน และ 3) แบบประเมินพัฒนาการด้านทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการศึกษา พบว่า

1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลงที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 84.00/ 83.17 เป็นไปตามเกณฑ์และสมมติฐานที่กำหนดไว้

2) เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาหลังการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.00 แสดงว่า เด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษามีพัฒนาการด้านทักษะภาษาสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448