การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โดย: สุภาวดี มงคลการ [IP: 223.205.244.xxx]
เมื่อ: 2022-02-28 19:59:35
ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย นางสุภาวดี มงคลการ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังกัด โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่ทำวิจัย 2563

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่¬อ

การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 15 บทเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบอิงเกณฑ์ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.40 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.75 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/80.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กิตติกรรมประกาศการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ผู้วิจัย ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ (1) รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภูสิงห์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม อาจารย์ประจำคณะ ครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชอุบลราชธานี (5) นางสุระภา ไกรเพชร ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ที่ได้ให้ความกรุณาสละเวลา อุทิศเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม จนสามารถนำไปใช้ เป็นเครื่องมือวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งในงานวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือและเก็บข้อมูลในการวิจัย ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ให้กำลังใจและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคุณแม่กนิษฐา ศิริแก้ว และครอบครัวที่อบอุ่นที่คอยส่งเสริม สนับสนุนและเป็นกำลังใจที่ดีอย่างยิ่งแก้ผู้วิจัยเสมอมาสุภาวดี มงคลการ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,280