การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จังหวัดตรัง

โดย: ทวีสิทธิ์ สมัครกิจ [IP: 184.22.28.xxx]
เมื่อ: 2022-02-28 03:53:15
ชื่อผลงาน : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จังหวัดตรัง

ชื่อผู้ประเมิน : ทวีสิทธิ์ สมัครกิจ

หน่วยงานที่สังกัด : เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา : 2563บทคัดย่อการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยประยุกต์ใช้ซิปป์โมเดล (CIPP Model) ได้แก่ 1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ด้านกระบวนการดำเนินงาน และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ ระยะเวลาในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ทั้งหมด 144 คน ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 130 คน ครูจำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการทำงานและด้านผลผลิตของโครงการ ฉบับที่ 2 แบบประเมินการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (สำหรับนักเรียน) ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และฉบับที่ 3 แบบประเมินการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (สำหรับครู) ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์และนำเสนอเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) มีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านและการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนมีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีความสำคัญซึ่งผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและนักเรียนมีพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมและนักเรียนสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่งและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,139,742