รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย: นางสาวทิวาพร โพธิ์หลวง [IP: 223.206.186.xxx]
เมื่อ: 2022-02-26 20:10:56
ชื่อรายงานเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน นางสาวทิวาพร โพธิ์หลวง

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษา- อังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 29 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 10 ข้อ โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 4 ชุด มีค่าประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 85.00/82.18 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (80/80) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78

กิตติกรรมประกาศรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จสมบูรณ์ได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือดูแลแนะนำให้คำปรึกษาตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) นางพรรณี พระยาลอ 2) ผศ.ดร. วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 3) นางพิมลพรรณ ปิยะพงศ์เดชา 4) นางสาวรสริน กิจพร้อมผล และ 5) ดร.โสรัจจ์ แสนคำ

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กล่าวนามมาข้างต้นเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) ทุกท่าน รวมทั้งนักเรียนทุกคนที่มีส่วนทำให้การศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ ประสบผลสำเร็จและสมบูรณ์ด้วยดีทิวาพร โพธิ์หลวง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,001