รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

โดย: นายทรงยุทธ แก้วนาง [IP: 124.122.41.xxx]
เมื่อ: 2022-02-26 09:17:01
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

พัทลุง

ชื่อผู้วิจัย นายทรงยุทธ แก้วนาง

โรงเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่ศึกษา 2564บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP model) มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู จำนวน 25 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 104 คน และนักเรียน จำนวน 104 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 แบบสอบถามผู้บริหารและครูด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น และฉบับที่ 3 แบบสอบถามนักเรียนด้านปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงานและผลผลิตของโครงการ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 3 เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลตามเกณฑ์

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญราชวิทยาลัย พัทลุง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

2. ความเหมาะสมของบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และงบประมาณในการดำเนิน โครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ด้านกิจกรรมการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

4. ทักษะกระบวนการของนักเรียนในโครงการ มีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,573