การประเมินโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล

โดย: เชษฐชาย วรรณประพันธ์ [IP: 183.88.0.xxx]
เมื่อ: 2022-02-23 14:12:17
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน เชษฐชาย วรรณประพันธ์

ปีที่รายงาน 2564บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินบริบทโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตำบลตะขบ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 464 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกอย่างง่ายโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ผลการศึกษา ปรากฏผลดังนี้

1. ด้านบริบท ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนแจ้งระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและความสำคัญที่ต้องปฏิบัติของการปฏิบัติงานในที่ประชุมประจำเดือน มีเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติจริงได้ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการกำหนดวัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โครงการกำหนดวัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นของสถานศึกษา การดำเนินงานของโครงการมีกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กิจกรรมของโครงการมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โครงการมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในที่ประชุมประจำเดือน

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า มีสื่อและอุปกรณ์เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ แนะนำ และแก้ปัญหาการดำเนินงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารมีความรู้และให้การสนับสนุน ร่วมวางแผนการดำเนินงาน ประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อชี้แจง วางแผนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการมีความเหมาะสมและเพียงพอ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ การได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานต้นสังกัด ชุนชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรม มีคณะกรรมการนิเทศและติดตามการดำเนินงาน ความพอเพียง เหมาะสมของงบประมาณกับแต่ละกิจกรรม และมีตัวอย่างเอกสาร ประกอบการดำเนินงานเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า ครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนร่วมดำเนินการฝึกซ้อม ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล แจ้งแนวทางการคัดตัว การฝึกซ้อมและการเตรียมตัวของนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนทำการฝึกซ้อมกีฬา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เตรียมเอกสารการสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการฝึกซ้อมแข่งขัน เตรียมความพร้อมด้านสนาม อุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อม และประกาศรับสมัครนักเรียน ตรวจสอบความพร้อมของสนาม อุปกรณ์การฝึกซ้อม ทดสอบทักษะ สมรรถนะร่างกาย สถิติของนักเรียนหลังการฝึกซ้อม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทดสอบทักษะ สมรรถนะร่างกายของนักเรียนก่อนการฝึกซ้อม รายงานสรุปปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา / นำไปปรับปรุง

4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดีมากที่สุด

4.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีทักษะด้านกีฬาวู้ดบอล นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการเข้าร่วมการแข่งขัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีสมรรถภาพทางกายดี มีทักษะด้านกีฬาที่ทำการแข่งขัน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในการดำเนินการของโครงการ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลรอบคัดเลือกตัวแทนเขต และรอบคัดเลือกตัวแทนภาค นักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้และศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล มีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และนักเรียนมีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4.2 คณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล ครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกีฬาวู้ดบอล นักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้และศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ โรงเรียนมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดแข่งขันให้บุคคลทั่วไปทราบ และโรงเรียนรายงานผลการประกวด แข่งขัน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง นักเรียน รับทราบ

4.3 นักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกีฬาวู้ดบอล นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล ครูและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล ครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล ให้แก่นักเรียนได้ โรงเรียนมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดแข่งขันให้บุคคลทั่วไปทราบ โรงเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนรับทราบ โรงเรียนรายงานผลการประกวด แข่งขัน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง นักเรียน รับทราบ และนักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้และศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

4.4 ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ครูและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอลให้แก่นักเรียนได้ ครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล โรงเรียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนรับทราบ นักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้และศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ โรงเรียนมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดแข่งขันให้บุคคลทั่วไปทราบ และโรงเรียนรายงานผลการประกวด แข่งขัน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง นักเรียน รับทราบ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,685