รายงานผลการพัฒนาชุมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษ

โดย: วรางคณา ประทุมศรี [IP: 183.88.53.xxx]
เมื่อ: 2022-02-22 03:57:43
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

ผู้ศึกษา วรางคณา ประทุมศรี

ปีที่พิมพ์ 2565รายงานผลการพัฒนาชุมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 4) เพื่อประเมินผลการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หลังจากได้รับการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 2) สมัครใจเข้ารับการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ผลการศึกษา

1. ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.06/82.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2. คะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ครูมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมาก (X = 4.45, S.D. = 0.60)

4. การประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูหลังเข้ารับการฝึกอบรม โดยภาพรวม ครูมีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับดี ( X=4.45, S.D.=0.45)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,139,741