การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน

โดย: ดร.นวพรรณ อินต๊ะวงศ์ [IP: 118.172.167.xxx]
เมื่อ: 2022-02-20 13:01:44
บทคัดย่อบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลสำหรับการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศฯ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศฯ และ4) ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศฯ โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน(บ้านสวนตาล) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม แบบประเมิน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสนทนากลุ่มมาพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ นำไปทดลองใช้ เก็บข้อมูลและสรุปผลโดยการวิเคราะห์ทางสถิติและวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ผลการวิจัย พบว่า 1) โรงเรียนดรุณวิทยา ฯ มีระดับการปฏิบัติปัจจุบันด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนาครู โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (µ = 2.27) และมีความต้องการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.58) 2) ได้รูปแบบการนิเทศฯ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการของรูปแบบ (2)วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (3) ระบบและกลไกของรูปแบบ 5D Model ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ การนิเทศเชิงลึก การประเมินผลและรายงาน และการพัฒนา (4) แผนการดำเนินงาน (5) แนวทางการประเมินผล และ (6) เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ 3) ผลการใช้รูปแบบการนิเทศฯ พบว่า (1) ครูที่ได้รับการนิเทศฯ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหลังการใช้รูปแบบการนิเทศฯ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศฯ (2) นักเรียนมีทักษะการคิดอยู่ในระดับมาก (µ = 4.14) ทักษะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก (µ = 3.70) และทักษะการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.52) (3) ครูมีคุณลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.03) และ 4) ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.54)คำสำคัญ รูปแบบการนิเทศ, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, การจัดการเรียนรู้เชิงรุก, ทักษะในศตวรรษที่ 21


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,277