การประเมินและบทคัดย่อ ถอดบทเรียนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยใช้การมีส่วนร่วมบุคลากรในชุมชน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

โดย: ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ [IP: 184.22.12.xxx]
เมื่อ: 2022-02-09 20:07:34
ชื่อเรื่อง การประเมินและถอดบทเรียนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยใช้การมีส่วนร่วมบุคลากรในชุมชน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

ชื่อผู้วิจัย ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์

ปีที่ศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยใช้การมีส่วนร่วมบุคลากรในชุมชน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยใช้การมีส่วนร่วมบุคลากรในชุมชน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 3) เพื่อถอดบทเรียนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยใช้การมีส่วนร่วมบุคลากรในชุมชน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น ครู 72 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน ผู้ปกครอง 307 คน และนักเรียน 307 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และการถอดบทเรียน

ผลการประเมิน พบว่า 1) ด้านบริบทของการดำเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก 2) ด้านปัจจัยนำเข้าของการดำเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการของการดำเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นระดับมาก 4) ด้านผลผลิต (1) ผลการประเมินการฝึกอบรม มีความคิดเห็นระดับมาก (2) ผลการประเมินการปฏิบัติในการทำกิจกรรมในโครงการ มีความคิดเห็นระดับมาก (3) การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ สอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นระดับมาก (4) การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ สอบถามผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก (5) การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ สอบถามนักเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก 5) ด้านผลกระทบ (1) ด้านผลกระทบของโครงการ สอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นระดับมาก (2) ด้านผลกระทบของโครงการ สอบถามผู้ปกครอง มีความคิดเห็นระดับมาก 6) ด้านประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 7) ด้านความยั่งยืนของการดำเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 8) ด้านถ่ายโยงความรู้ของการดำเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

แนวทางการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยใช้การมีส่วนร่วมบุคลากรในชุมชน สรุปว่า ควรเร่งดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทั้งการผลิตหน้ากากป้องกันโรคและเจลแอลกอฮอล์ การดำเนินการสร้างจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล กิจกรรมทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ โดยเร่งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เร่งประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการมาให้ความรู้ และการจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเพียงพอ อีกทั้งการได้รับสนับสนุนด้านวิชาการจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และสามารถนำความรู้ไปขยายผลให้กับผู้ปกครอง

การถอดบทเรียน สรุปว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญ กระตุ้น กำกับติดตาม รวมถึงชี้ประเด็นให้หน่วยงานต่างๆ ในสถานศึกษาเกิดการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ควรมุ่งความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก อีกทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาความเสี่ยงของนักเรียนจากพื้นที่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากโรค เร่งสร้างความรู้ โดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในชุมชนในการกำหนดนโยบายเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และขยายผลลงสู่ชุมชน โดยที่ทุกคนควรให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อคำสำคัญ : การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ การมีส่วนร่วม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,667