การวิจ ัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เปรีย บเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิท ยาศาสตร์ เรื่อ ง การดำรง ชีวิตของพืช ช้ันมัธ ยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดกา

โดย: นางพุธิตา หอมไกร [IP: 134.236.68.xxx]
เมื่อ: 2022-02-04 09:23:15
บทคัดย่อ

การวิจ ัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เปรีย บเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิท ยาศาสตร์ เรื่อ ง การดำรง

ชีวิตของพืช ช้ันมัธ ยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แ บบ Predict – Observe – Explain (POE) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต ่อการจัดการเรียนรู้ว ิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อ ง การ

ดำรงชีว ิตของพืชแบบ Predict – Observe – Explain (POE) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรีย นช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรีย นท่ี ๑ ปีก ารศึกษา 25๖๓ โรงเรีย นเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) สังกัด สำนัก

การศึก ษา เทศบาลนครยะลา จังหวัด สงขลา จำนวน ๒๓ คนที่เ รียนรู้แบบ Predict – Observe – Explain (POE) รูปแบบการวิจัยใช้แบบวิจัยกลุ่มเดียววัด ก่อนและหลัง (one – group pretest-posttest Design) เครื่องมือการวิจัยประกอบด้ว ยการจัดการเรียนรู้แ บบ Predict – Observe – Explain (POE) ใน แผนการจัด การเรีย นรู้ จำนวน 10 แผน เวลา 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แ บบ Predict – Observe – Explain (POE) วิเคราะห์ ข้อมูล โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่า เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และการทดสอบที( t-test-dependent) ผลการวิจ ัยพบว่า

1. ผู้เ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรีย นสูงกว่าก่อนเรีย นโดยการจัดการเรียนรู้แ บบ

Predict – Observe – Explain (POE) อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2. ผู้เ รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Predict – Observe – Explain (POE) อยู่ในระดับมาก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,443