ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

โดย: นางเกษราวรรณ สิงห์เงา [IP: 49.228.137.xxx]
เมื่อ: 2022-02-02 00:03:38
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้วิจัย นางเกษราวรรณ สิงห์เงา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ปีที่พิมพ์ 2563

บทคัดย่อการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในด้านพัฒนาการด้านสติปัญญาก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และคุณภาพชิ้นงานหลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนอนุบาลชายและหญิง จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาในชั้นอนุบาล 3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จำนวน 18 แผน แบบวัดพัฒนาการด้านสติปัญญา แบบประเมินชิ้นงาน และแบบวัดการคิดแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ด้านพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเรียนรู้ด้านคุณภาพชิ้นงานของนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผลการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,141,578