การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท

โดย: นางเกษราวรรณ สิงห์เงา [IP: 49.228.137.xxx]
เมื่อ: 2022-02-01 23:59:01
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้วิจัย นางเกษราวรรณ สิงห์เงา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

การเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง

เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม การเล่นกลางแจ้ง เพื่อค่าดัชนีประสิทธิผลของการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดระเบียบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านรามราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 26 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก

โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 ชุด แผนการจัดการประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 24 แผน และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 ชุด

มีองค์ประกอบด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

2. ชุดกิจกรรมกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความเหมาะสม

ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.15/80.77 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน

มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6385 หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 63.85

4. ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง

เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการประเมินของครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 7 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.14 หมายถึง มีความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุดคำสำคัญ: การเล่นกลางแจ้ง, กล้ามเนื้อมัดเล็ก,ทฤษฎีสมองเป็นฐาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448