การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อการพัฒนา

โดย: นางสาวประวีลดา กาทองทุ่ง [IP: 1.2.164.xxx]
เมื่อ: 2021-11-02 15:03:48
ประวีลดา กาทองทุ่ง 2564 : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อการพัฒนา ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, Ph.D. 119 หน้าการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น. หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน

เพชรมงคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น ที่ใช้การประเมินเพื่อการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น. วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาคำนวณโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำร้อยละของคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของนักเรียนทั้งหมด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669