ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการทำงานแบบร่วมมือ และผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพท

โดย: นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนสุคนธ์ [IP: 184.22.24.xxx]
เมื่อ: 2021-09-15 17:08:22
ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการทำงานแบบร่วมมือ

และผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีต่อ

ความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง แนวทางสู่อาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

ธนวรรณ ศรีรัตนสุคนธ์

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับ

เทคนิคการทำงานแบบร่วมมือและผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง แนวทางสู่อาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 คน ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูผู้สอน เพื่อนคู่คิด หัวหน้างานวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ร่วมปฏิบัติการชี้แนะและสอนงานพี่เลี้ยงผ่านการพัฒนาบทเรียนกับผู้วิจัย ทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้น

วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน ขั้นที่

4 สะท้อนความคิด ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ

รวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการทำงานแบบร่วมมือ และผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 3 แผน ประกอบด้วย 1) การสมัครงาน 2) สัมภาษณ์ 3) เตรียมตัวหา

งานและพัฒนาบุคลิกภาพ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,666