การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก

โดย: นายสมเกียรติ ลือกิจ [IP: 171.97.109.xxx]
เมื่อ: 2021-09-12 19:26:41
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก (2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก (3) ประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก และ (4) ประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก การประเมินใช้รูปแบบ CIPP Model ประชากรในประเมินโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 319 คน และนักเรียน จำนวน 319 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จำนวน 14 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.32,  = 0.56)

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.39,  = 0.53)

3. การประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.35,  = 0.54)

4. การประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก พบว่า

4.1 การประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.42,  = 0.59)

4.2 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการดำเนินโครงการที่มีต่อการจัดกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.55,  = 0.57)

4.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.38,  = 0.56)

4.4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.57,  = 0.64)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669