ชื่อเรื่อง :การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่

โดย: ปัญลักษณ์ แก้วแฝก [IP: 118.172.244.xxx]
เมื่อ: 2021-09-06 05:34:41


บทคัดย่อชื่อเรื่อง :การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปัญลักษณ์ แก้วแฝก ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ปีที่วิจัย : 2562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อการศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2)เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความ สามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 จำนนวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน เวลาเรียนจำนวน 18 ชั่วโมง 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ 5)แบบสอบ ถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ และ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ( t – test Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง มีความต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และนักเรียนมีความต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถในการอ่านจับใจความของตนเองให้สูงขึ้นจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 92.85

2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 81.39/80.92 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 1

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า t ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 45.90 มีค่ามากกว่าค่า t ที่ได้จากการเปิดตาราง(.01t 17=2.4727) เป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 2

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ร่วมกับการจัด การเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่นเมืองพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,667