การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย: นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ [IP: 110.77.163.xxx]
เมื่อ: 2021-07-28 12:41:56
ผู้รายงาน นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

สังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่รายงาน 2564

บทคัดย่อการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Charming Trang ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 83.58/82.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สูงกว่าคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ครูควรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์คำศัพท์ บัตรคำศัพท์ เป็นต้น

2. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานตนเองหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ บันทึกออนไลน์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กับตัวแปรตามอื่น ๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

2. ควรพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคเทคโนโลยี ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ วิดีทัศน์ E-Book เป็นต้น


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,666