การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

โดย: นายธนศักดิ์ เจริญธรรม [IP: 1.47.129.xxx]
เมื่อ: 2021-07-05 13:37:30
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหา และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม

(ว31221) เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค

KWDL

ผู้วิจัย นายธนศักดิ์ เจริญธรรม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E

ร่วมกับเทคนิค KWDL ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเคมีเพิ่มเติม 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนอนุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ที่เรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 7E ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง พันธะเคมี จำนวน 9 แผน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง พันธะเคมีแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E ร่วมกับเทคนิค KWDL แบบมาตราส่วนประมาณ จำนวน 18 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 80.07/85.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค KWDL มีคะแนนวัดผลหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการของความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง พันธะเคมี รวมทั้งฉบับเฉลี่ยร้อยละ 52.64 ซึ่งนักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เป็นรายด้านตาม

ขั้นตอนของ KWDL พบว่า ขั้นตอน K มีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด ร้อยละ 63.13 รองลงมาเป็นขั้นตอน D ร้อยละ 57.22 ขั้นตอน W ร้อยละ 49.32 ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 ด้าน นักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง และขั้นตอน L ร้อยละ 45.17 นักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง

4. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X) = 4.33, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,666