การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E)

โดย: นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน [IP: 182.232.251.xxx]
เมื่อ: 2021-06-17 03:32:26
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E)

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน

สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2563บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้าง ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 501 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.30 - 0.63 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20 - 0.66 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ (Cronbach's Alpha) เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.83/83.42 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.57)
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,143