การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล

โดย: นางสาวธัญญาวดี พนมเขต [IP: 124.120.213.xxx]
เมื่อ: 2021-03-23 15:04:54
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา: นางสาวธัญญาวดี พนมเขต

คำสำคัญ: รูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ/ การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน/ กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลบทคัดย่อการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และความสามารถด้านทักษะการพูดสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 44 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารและสื่อประกอบการสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3) แบบประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สูตรหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน E_1 / E_2 และ การทดสอบค่าที (t-test dependent sample) รูปแบบของการศึกษาเป็นแบบ One group pretest- posttest designผลการวิจัยปรากฏว่า

1. รูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.02/76.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 75/75

2. รูปแบบการสอนมีประสิทธิผล คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และความสามารถด้านทักษะการพูดสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,137