การจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย

โดย: นางสาวอรสา ศรีแก้ว [IP: 101.51.70.xxx]
เมื่อ: 2021-02-11 09:50:15
เรื่อง การจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยสถานที่ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผู้ศึกษา นางสาวอรสา ศรีแก้วบทคัดย่อการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน เป็นกลุ่มทดลอง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 2) การจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 3) แบบประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบเกมการศึกษา

ของเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.46 / 84.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4 ทักษะ

ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการแสดงปริมาณ และทักษะการสื่อ

ความหมายสูงขึ้น ดังนี้

(1) ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.12 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ ทักษะการสังเกตเท่ากับ 80.00 ทักษะการจำแนกประเภทเท่ากับ 89.23 ทักษะการแสดงปริมาณเท่ากับ 83.08 และทักษะการสื่อความหมายเท่ากับ 76.15

(2) การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับ การจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยก่อนได้รับการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 34.42 และหลังได้รับการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.12 มีค่าผลต่างค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 47.69
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,143