การประเมินโครงการเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

โดย: นายศักรินทร์ และล้ำเลิศ [IP: 101.108.196.xxx]
เมื่อ: 2018-12-18 23:18:12
บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทของโครงการเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียน บ้านปล่องเหลี่ยม 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และ 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน ครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน 62 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 285 คน ผู้ปกครอง จำนวน 285 คน และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

การประเมินด้านบริบท พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนของโครงการและปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานโครงการ ในแต่ละด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านงบประมาณ ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการทำงานตามขั้นตอน PDCA ได้แก่ ขั้นวางแผนการดำเนินงาน ขั้นการดำเนินงาน ขั้นการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นการนำผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุง แก้ไข มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,138