การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โดย: นางสร้อยพัชร์ ศรีลาศักดิ์ [IP: 1.47.195.xxx]
เมื่อ: 2018-07-02 22:45:21
บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 42 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาประกอบด้วย

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC จำนวน 8 ชุดกิจกรรม

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.75 ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.88 ตามวิธีของ Brennan เนื่องจากเป็นข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ t-test (Dependent Samples)ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.03/82.56

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.6559 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนทั้งหมดมีความรู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 65.59

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC อยู่ในระดับมากที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,137