การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

โดย: นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร [IP: 110.78.152.xxx]
เมื่อ: 2017-08-25 15:40:19
ชื่อผู้รายงาน : นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่

ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2560

---------------------------------------------------------------------------

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตอย่างเป็นระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงจำนวน 1,193 คน ครู จำนวน 50คน รวม 1,243 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

ด้านบริบท ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวง มหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสภาพของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่เพราะผู้ปกครองมีความตระหนักและต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สำหรับนักเรียนให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสมและครอบคลุมสภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนา ครูทุกคนมีความเข้าใจมองเห็นภาพของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน ความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัดให้กับผู้ศึกษาดูงาน และกิจกรรมเสริมที่จัดให้กับผู้เรียน คณะครูทุกคนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กำหนดไว้มีความเหมาะสมและสามารถ เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ สรุปได้ ดังนี้ ด้านบุคลากร มีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการดำเนินการตามโครงการ ทั้งนี้ เพราะจากการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นด้านบุคลากร พบว่า มีครู 50 คน ได้ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการผลิตสื่อการสอน ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นด้านงบประมาณปรากฏว่างบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 40,000 บาท ด้านวัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นด้านวัสดุอุปกรณ์ ปรากฏว่าปริมาณสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผนและเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ด้านแผนงาน/โครงการ มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นด้านแผนงาน/โครงการ ปรากฏว่าขั้นตอนการดำเนินโครงการได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

กระบวนการดำเนินงานของโครงการ สรุปได้ ดังนี้ ครูมีความรู้ทักษะด้านการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ครูมีความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ครูได้รับความรู้และประสบการณ์กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลผลิตของโครงการ สรุปได้ ดังนี้ พฤติกรรมด้านการปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของนักเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมของครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงอยู่ในระดับดี ในภาพรวมร้อยละ 73.76 ระดับปานกลางร้อยละ 26.24 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือผู้เรียนมีการปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตั้งแต่ระดับปานกลาง ร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของผู้เรียน จากการตอบแบบสอบถามของผู้เรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.25 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนควรนำจุดเด่นหรือความสำเร็จของการดำเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและรักษามาตรฐานการปฏิบัติของโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป

2. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทุกคน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,145